Działka na sprzedaż, 1451m2, Żagań, Józefa Piłsudskiego

184 000 PLN

Józefa Piłsudskiego, Żagań, lubuskie, PL

  • 1 451 m2

  • 127 PLN/m2

  • 1 451 m2

  • 1 451 m2

  • 127 PLN/m2

  • 1 451 m2

Nr oferty: 1532993 / 38089/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38089/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 451 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Komercyjna
  • Cena:184 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA SZÓSTY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, o pow. 0,1451 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 3961/3, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00039427/9, położona przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu. Cena wywoławcza nieruchomości: 184.000,00 zł. Wadium 18.400,00 zł. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona przy wschodniej granicy Miasta Żagań. Usytuowana jest przy ul. Piłsudskiego. Wykonanie bezpośredniego wjazdu na nieruchomości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów praw, należeć będzie do inwestora. Kształt działki regularny, trapez dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren równy. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Działka porośnięta drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Wycinka drzew, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, należeć będzie do inwestora. Na terenie działki znajdują się pozostałości – ruiny podziemnych zabudowań wojskowych. W sąsiedztwie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W granicach nieruchomości, przy jej południowej granicy znajduje się sieć gazowa (g150) oraz sieć telekomunikacyjna (3tD, tD). Istnienie sieci należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Sieć elektryczna, wodna oraz kanalizacyjna znajdują się w ul. Piłsudskiego. Bezpośrednie włączenie nieruchomości do sieci uzbrojenia należeć będzie do inwestora. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. i oznaczona jest symbolem 46-U dopuszczającej zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00039427/9 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 17 stycznia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 25 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarta przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl