Działka na sprzedaż, 17418m2, Żagań, Asnyka

726 000 PLN

Asnyka, Żagań, lubuskie, PL

  • 17 418 m2

  • 42 PLN/m2

  • 17 418 m2

  • 17 418 m2

  • 42 PLN/m2

  • 17 418 m2

Nr oferty: 1532981 / 38081/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38081/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 17 418 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Przemysłowa
  • Cena:726 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA PIĄTY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1995/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8, 1992/7, 1993/6, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1, 1993/7,1995/7, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00060402/4 oraz 1996/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049757/4, o powierzchni 1,7418 ha, położona przy ul. Asnyka w Żaganiu Cena wywoławcza nieruchomości: 726.000,00 zł. Wadium 72.600,00 zł. Opis nieruchomości: Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomość skomunikowana jest z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowanych nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym i usługowym. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy północne oraz wschodniej granicy nieruchomości znajdują się sieci wodna (wo160), sieć kanalizacji sanitarnej (ks200) oraz kanalizacji deszczowej (kd500), ponadto przez nieruchomość poprowadzony jest kolektor ściekowy (ks1400), skablowane dwie linie energetyczne (eW), zapas kabla elektrycznego (es) oraz napowietrzna linia średniego napięcia, ustanowiona zostanie służebność. Istnienie sieci uzbrojenia należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci gazowej. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00041780/8, ZG1G/00041682/1 ZG1G/00049757/4, ZG1G/00060402/4 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 4 października 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 6 grudnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 marca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 7 listopada i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 15 marca 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl