Działka na sprzedaż, 29971m2, Żagań, Asnyka

1 388 000 PLN

Asnyka, Żagań, lubuskie, PL

  • 29 971 m2

  • 46 PLN/m2

  • 29 971 m2

  • 29 971 m2

  • 46 PLN/m2

  • 29 971 m2

Nr oferty: 1532980 / 38080/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38080/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 29 971 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Przemysłowa
  • Cena:1 388 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA PIĄTY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1982/15, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1 oraz 1974/7, 1975/16, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049716/5, o powierzchni 2.9971 ha, położona przy ul. Asnyka w Żaganiu, Cena wywoławcza nieruchomości: 1.388.000,00 zł. Wadium 138.800,00 zł. Opis nieruchomości: Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym oraz magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomość skomunikowana jest z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowanych nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym i usługowym. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – w granicach nieruchomości – w północnej jej części znajduje się sieć wodna (wo160) oraz kanalizacji deszczowej (kd600) – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia – elektryczna, sanitarna oraz elektryczna znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości. W bliskiej odległości od granic nieruchomości brak sieci gazowej – najbliższa sieć gazowa znajduje się w odległości około 260m od granicy zachodniej części nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym istnieje średnie ryzyko wystąpienia powodzi i wynosi raz na 100 lat (1%), ryzyko i wynikające z tego obostrzenia należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo - produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo - składowej. Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00041780/8, ZG1G/00041682/1, ZG1G/00049716/5 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 4 października 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 6 grudnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 marca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 7 listopada i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 15 marca 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl