Działka na sprzedaż, 733m2, Żagań, Armii Krajowej

181 500 PLN

Armii Krajowej, Żagań, lubuskie, PL

  • 733 m2

  • 248 PLN/m2

  • 733 m2

  • 733 m2

  • 248 PLN/m2

  • 733 m2

Nr oferty: 1532979 / 38079/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38079/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 733 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:181 500 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA DZIEWIĄTY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest zabudowana nieruchomość gruntowa, o pow. 0,0733 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 779, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00051038/5, położona przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu. Cena wywoławcza nieruchomości: 181.500,00 zł. Wadium 18.150,00 zł. Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu. Kształt działki regularny, wielokąt dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren równy. Działka zabudowana, zagospodarowana, częściowo ogrodzona. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, oświatowa i usługowa. Działka posiada niepełne uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Budynek 1 częściowo podpiwniczony, 2-kondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, o pow. Zabudowy 144 m². Pokryty stropodachem. Wysokość budynku 4,55 m, wysokość pomieszczeń 2,70m. Brak lub w znacznym stopniu uszkodzona stolarka okienna. Posadzki betonowe. Budynek nieotynkowany na zewnątrz i częściowo wewnątrz. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rok budowy 1905. Budynek posiada instalacje: sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia, wodną i kanalizacyjną. Budynek 2 niepodpiwniczony, parterowy, murowany w technologii tradycyjnej o pow. zabudowy 32 m², przyległy do budynku głównego. Pokryty stropodachem. Drzwi drewniane. Funkcja garaż. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rok budowy 1960. Budynek nie posiada instalacji. Budynki w bardzo złym stanie technicznym, przeznaczone do generalnego remontu lub do rozbiórki z uwagi na znaczny stopień zużycia. Nieruchomość znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Piłsudskiego a obwodnicą komunikacyjną miasta Uchwała nr XV/124/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011 r. obszar na którym znajduje się nieruchomość jest oznaczony symbolem 3MWU i stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00051038/5 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 12 maja 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 13 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 20 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 22 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 25 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szósty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Siódmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Ósmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu nie będzie doliczony zostanie podatek VAT. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl