Działka na sprzedaż, 1070m2, Wyszków, Przemysłowa

128 400 PLN

Przemysłowa, Wyszków, Mazowieckie, PL

 • 1 070 m2

 • 120 PLN/m2

 • 1 070 m2

 • 1 070 m2

 • 120 PLN/m2

 • 1 070 m2

Nr oferty: 1053561 / 33373/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33373/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 070 m2
 • Cena:128 400 PLN

Opis

Wyszków, dn. 21.06.2022r. BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków, położonych w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00009317/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi: 1. nieruchomość składająca się z działek nr 207/10, 209/10 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 1070m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 128.400,00zł (wadium 19.300,00zł). 2. nieruchomość składająca się z działek nr 207/11, 209/11 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 1001m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 120.120,00zł (wadium 18.100,00zł). 3. nieruchomość składająca się z działek nr 207/12, 209/12 (działki o łącznej powierzchni 1085m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 130.200,00zł (wadium 19.500,00zł). Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią ok. 80% cen wywoławczych z I przetargu. Terminy poprzednich przetargów: 08.03.2022r. 13.05.2022r. Uwaga: Przez działki nr 207/12, 209/12 przechodzi linia elektroenergetyczna wraz ze strefą techniczną. Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 2.08.2022r.”, najpóźniej do dnia 28 lipca 2022r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty: 1) Dokument tożsamości. 2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu. 3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu. 5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców). Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl Z up. BURMISTRZA Aneta Kowalewska Z-ca BURMISTRZA Kontakt: Urząd Miasta Wyszków - pokój 129 tel: (29) 743-77-17 gmina@wyszkow.pl