Działka na sprzedaż, 9100m2, Wysowa-zdrój

182 000 PLN

Wysowa-zdrój, Malopolskie, PL

 • 9 100 m2

 • 20 PLN/m2

 • 9 100 m2

 • 9 100 m2

 • 20 PLN/m2

 • 9 100 m2

Nr oferty: 1016864 / 33039/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33039/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Powierzchnia:9 100 m2
 • Cena:182 000 PLN

Opis

WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa - Zdrój. Lp. Nr działki Pow. [ha] Nr KW Położenie Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu 1. 648/2 0,9100 ha użytek: ŁV-0,5100 PsV-0,2800 LsV-0,0800 LsVI-0,0400 NS1G/000 17206/8 Wysowa - Zdrój Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca tereny rolno-leśne na południowy wschód od centrum m. Wysowa-Zdrój (w okolicy Świętej Góry Jawor). Dojazd stanowi droga gminna terenowa nie utwardzona na odcinku ok. 150 m. Nieruchomość nieuzbrojona. Położona w strefach „B’ i „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” oraz Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ”Uście Gorlickie I”, działka ewidencyjna nr 648/2 w m. Wysowa-Zdrój znajduje się w terenach: rolnych o szczególnej ekspozycji krajobrazowej – R/k, w terenach lasów niepaństwowych – ZL.n 182.000,00 zł 18.200,00 1200 Przetarg odbędzie się dnia 14 CZERWCA 2022 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) o godz. 12:00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 najpóźniej do dnia 9 CZERWCA 2022 r. (czwartek). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym. W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotem postępowania przetargowego są nieruchomości w części przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny rolne. Tym samym do ich sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461). W odniesieniu do nieruchomości na których znajduje się użytek leśny (Ls) bądź w MPZP stanowią one tereny lasów niepaństwowych – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa pierwokup tego gruntu. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich, a także hipotek w tym takich, które mogłyby powstać z mocy samego prawa. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 6 maja 2022 r. (odwołany). Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Uście Gorlickie (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl Ogłoszenie poprzez: 1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl (zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie Kontakt: Urząd Gminy Uście Gorlickie tel: 18 351-60-41 wew. 37 gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl