Działka na sprzedaż, 690m2, Wieleń

46 000 PLN

Wieleń, wielkopolskie, PL

  • 690 m2

  • 67 PLN/m2

  • 690 m2

  • 690 m2

  • 67 PLN/m2

  • 690 m2

Nr oferty: 1532905 / 38076/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38076/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 690 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:46 000 PLN

Opis

BURMISTRZ WIELENIA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 1617, księga wieczysta Nr PO2T/00018714/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 300208_4.0001, M.WIELEŃ, stanowiącej mienie gminy Wieleń. Nieruchomość gruntowa położona jest w obrębie ewidencyjnym Wieleń, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia działka nr 1617 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki regularny, teren równy płaski. Nieruchomość porośnięta głównie roślinnością trawiastą, ponadto pojedynczy samosiew sosny i krzewów. Działka nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową. Działka jest uzbrojona lub położona jest na obszarze z dostępem do sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. DZIAŁKA NR 1617 o pow. 0,0690 ha cena wywoławcza 46.000,00 zł (netto) Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, sala Nr 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Wielenia z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbycia, oddawania w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 4.600,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wieleniu Nr 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Bank PKO BP S.A., nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do 15 lutego 2024r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg – działka nr 1617” oraz dane wpłacających, muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez obojga małżonków. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładając zgodę (notarialną) drugiego małżonka do dokonania czynności przetargowej – licytacji. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), powinien, w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zezwolenie Ministra Straw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium. Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznania się z przedmiotem przetargu. Każdy uczestnik postępowania przetargowego przed przystąpieniem do przetargu musi przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium zwraca się na wniosek biorącego udział w przetargu. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Postąpienie przy licytacji wynosić będzie minimum 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Uwaga! Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieleniu ul. Kościuszki 34, pokój nr 27, tel. 067 2531530, www.bip.wielen.pl. www.wielen.pl Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 27). Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.wielen.pl. Biuletynie Informacji Publicznej i prasie monitorurzedowy.pl. Burmistrz mgr Elżbieta Rybarczyk Kontakt: Urząd Miasta Wieleń tel: 067 2531530 burmistrz@wielen.pl