Działka na sprzedaż, 2587m2, Wieleń

160 000 PLN

Wieleń, wielkopolskie, PL

  • 2 587 m2

  • 62 PLN/m2

  • 2 587 m2

  • 2 587 m2

  • 62 PLN/m2

  • 2 587 m2

Nr oferty: 1532903 / 38074/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38074/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 2 587 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:160 000 PLN

Opis

BURMISTRZ WIELENIA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 1614, księga wieczysta Nr PO2T/00022134/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 300208_4.0001, M.WIELEŃ, stanowiącej mienie gminy Wieleń. Nieruchomość gruntowa położona jest w obrębie ewidencyjnym Wieleń, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia działka nr 1614 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki regularny, teren równy płaski. Nieruchomość porośnięta głównie roślinnością trawiastą, ponadto pojedynczy samosiew sosny i krzewów. Działka nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową. Działka jest uzbrojona lub położona jest na obszarze z dostępem do sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. DZIAŁKA NR 1614 o pow. 0,2587 ha cena wywoławcza 160.000,00 zł (netto) Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, sala Nr 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Wielenia z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbycia, oddawania w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 16.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wieleniu Nr 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Bank PKO BP S.A., nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do 15 lutego 2024r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg – działka nr 1614” oraz dane wpłacających, muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez obojga małżonków. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładając zgodę (notarialną) drugiego małżonka do dokonania czynności przetargowej – licytacji. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), powinien, w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zezwolenie Ministra Straw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium. Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznania się z przedmiotem przetargu. Każdy uczestnik postępowania przetargowego przed przystąpieniem do przetargu musi przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium zwraca się na wniosek biorącego udział w przetargu. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Postąpienie przy licytacji wynosić będzie minimum 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Uwaga! Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieleniu ul. Kościuszki 34, pokój nr 27, tel. 067 2531530, www.bip.wielen.pl. www.wielen.pl Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 27). Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.wielen.pl. Biuletynie Informacji Publicznej i prasie monitorurzedowy.pl. Burmistrz mgr Elżbieta Rybarczyk Kontakt: Urząd Miasta Wieleń tel: 067 2531530 burmistrz@wielen.pl