Działka na sprzedaż, 2038m2, Warszkowo

112 720 PLN

Warszkowo, Pomorskie, PL

 • 2 038 m2

 • 55 PLN/m2

 • 2 038 m2

 • 2 038 m2

 • 55 PLN/m2

 • 2 038 m2

Nr oferty: 1260826 / 35211/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35211/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:2 038 m2
 • Cena:112 720 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR WIiN-II.7740.6.2020.BC Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa nr 142/2016 z dnia 27 września 2016 r., ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości. 1. Przedmiotem drugiego nieograniczonego ustnego przetargu nr WIiN-II.7740.6.2020.BC jest sprzedaż działki gruntu nr 611/2 o pow. 0,2038 ha położonej w Warszkowie, gmina Sławno, obręb ewidencyjny Warszkowo, wchodzącej w skład nieruchomości wpisanej do KW nr KO1E/00017095/2, która obejmuje także działki nr 106 i nr 607, stanowiące drogę wojewódzką nr 209. Województwo Zachodniopomorskie jest właścicielem nieruchomości. Przedmiotowa działka posiada użytek „dr”, jednakże nie stanowi drogi publicznej. Działka jest niezagospodarowana, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 209 (działka nr 607), w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową nr 6. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane domami jednorodzinnymi i grunty niezabudowane. 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, uchwalonym Uchwałą nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26.03.1996 r. przedmiotowa działka gruntu znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 16MN,U: tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi (handel, rzemiosło). 3. Przeniesienie własności w/w nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Gmina Sławno nie wykona prawa pierwokupu określonego w art. 109 i 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Wójta Gminy Sławno zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. 4. Działka nr 611/2 nie jest obciążona prawami osób trzecich, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej KO1E/00017095/2 zawarty jest zapis informujący, iż wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa gazociągu relacji Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim i sławieńskim (dot. działki nr 607). 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112.720 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży. 6. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w budynku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, parter, sala nr 8. 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 5.700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych). Wadium w odpowiedniej wysokości należy wpłacić do dnia 21 lutego 2023 r. na konto depozytowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 20 1090 2268 0000 0001 4816 9932. W tytule wpłaty wadium należy oznaczyć numer przetargu i jego uczestników. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 21 lutego 2023 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi wybranemu jako kandydat na nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości. 8. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość i okazać go Komisji Przetargowej. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście (łącznie) lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu. Powyższe dokumenty winny być złożone Komisji Przetargowej w dniu przetargu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu. 9. Osoby przebywające w sali podczas przetargu zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz zobowiązane są stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa. 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 11. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy (warunkowej, a następnie przenoszącej własność) w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu. W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy przez kancelarię notarialną wskazaną przez zbywającego. 12. Organizator nie wyraża zgody na przelew na osoby trzecie wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu. 13. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 14. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. 15. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 17. Poprzednie przetargi na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbyły się w dniach 20.11.2020 r., 25.02.2021 r., 11.05.2021 r., 10.08.2021 r., 16.11.2021 r., 18.01.2022 r., 11.05.2022 r. oraz 25.10.2022 r. 18. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego można uzyskać na stronie https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo 19. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Kapitańska 3a, tel. 91 48 99 224. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Inwestycji i Nieruchomości tel: 91 48 99 224 nieruchomosci@wzp.pl