Obiekt komercyjny na sprzedaż, 2756,23m2, Wałbrzych, Uczniowska

8 400 000 PLN

Uczniowska, Wałbrzych, dolnośląskie, PL

  • 2 756,23 m2

  • 3 048 PLN/m2

  • 2 756,23 m2

  • 3 048 PLN/m2

Nr oferty: 1533497 / 9500/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9500/3186/OOS

Szczegóły

  • Oferta:Obiekt komercyjny 2 756,23 m2 na sprzedaż
  • Cena:8 400 000 PLN

Opis

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży). 1. Przetarg ograniczony skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 74 z późn, zm.), zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej, oraz zgodną z Planem Rozwoju Inwestycji dla obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK. 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni gruntu 0,8027 ha, składająca się z działek gruntu o nr ewidencyjnych: 123 (Ba – tereny przemysłowe), 102/18 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) i 102/16 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), położona przy ul. Uczniowskiej 32 w miejscowości Wałbrzych, zabudowana budynkiem hali przemysłowej z dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą o łącznej powierzchni użytkowej 2.756,23m2, położona w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 32, obręb nr 0010 Poniatów, w powiecie wałbrzyskim, w województwie dolnośląskim, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00052909/0, dalej zwana „Nieruchomością”. 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki wynikającej z właściwych przepisów prawa. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Nr 572 i wpłacenie wadium. 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 30.01.2024 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 – tytuł przelewu: „Wadium SIWP 572”. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 6. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – etap III w Wałbrzychu, tekst jednolity uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16.12.2010 r. ogłoszony w Obwieszczeniu nr XVII/1/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.10.2019 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2019 r. pod pozycją 6388, Nieruchomość położona jest: działka nr 123 na obszarze oznaczonym symbolem 4PP – tereny zabudowy przemysłowo-składowej, działka nr 102/16 na obszarze oznaczonym symbolem 3Z – strefa zieleni, działka nr 102/18 na obszarze oznaczonym symbolem KD-D 1/2 – ulica klasy dojazdowej. Na terenach zabudowy przemysłowo-składowej ustala się realizację obiektów: przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, składowych, administracyjno-socjalnych oraz budynków pomocniczych, a także obiektów infrastruktury technicznej i towarzyszących w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej oraz ogrodzeń. 7. Zgodnie z pismem z ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 8.11.2023 r. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną urządzoną na działkach nr 102/5, obręb Poniatów 10, nr 9/13 i nr 4/6, obręb Poniatów 9 (pismo przekazano 13.11.2023). 8. Zgodnie z Uchwałą nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 1767) Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.). 9. Działki nr 123, 102/18, 102/16, obręb Poniatów 10 w Wałbrzychu nie są objęte Gminną Ewidencją Zabytków, przyjętą Zarządzeniem nr 788/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 grudnia 2021 r., zmienionym Zarządzeniem nr 392/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniem nr 583/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2023 r., prowadzoną zgodnie z art. 22 ust 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.). Na obszarze Nieruchomości nie znajdują się zabytki nieruchome i archeologiczne wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 10. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz w stosunku do Nieruchomości nie została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której jest mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 z późn. zm.). 11. Zgodnie z informacją z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy z dnia 20 października 2023 r., na Nieruchomości nie występują wody płynące oraz stojące, będące w administracji PGW Wody Polskie. 12. Nieruchomość nie jest gruntem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.). Nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy rolnej. 13. Nieruchomość nie jest przeznaczona na cele świadczeń rzeczowych, zgodnie z art. 628 i 630 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.). 14. Z uwagi na fakt, że hala jest użytkowana przez obecnego najemcę oraz widoczne są ślady użytkowania obiektu, przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna w obiekcie. Umowa najmu nieruchomości obowiązuje obecnego najemcę do 29.02.2024 r. 15. Na części Nieruchomości, na terenie o powierzchni 130 m2 wybudowana jest infrastruktura telekomunikacyjna, w tym wieża telekomunikacyjna/maszt wolnostojący. Teren 130 m2 objęty jest umową najmu nr WAL3024A z dnia 5.12.2019 r. Na podstawie wspomnianej umowy operator infrastruktury ma zagwarantowany dostęp do obiektu infrastruktury telekomunikacyjnej przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku. Umowa została podpisana na okres 10 lat z możliwością przedłużenia. 16. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 – tytuł przelewu: „SIWP 572”. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji. 17. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 31.01.2024 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja Nr 572. 18. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 31.01.2024 r. o godz. 10:00. 19. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 20. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Miejskiej Wałbrzych, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości. 21. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b, d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu. 22. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia pod linkiem https://invest-park.com.pl/blog/category/przetargi-zamowienia/. Opracowała: Katarzyna Prociak Kontakt: WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu tel: 74 664 91 64 invest@invest-park.com.pl

Przeznaczenie

Magazyn

Produkcja