Dom na sprzedaż, 46m2, Terespol

50 220 PLN

Terespol, Lubelskie, PL

  • 46 m2

  • 1 092 PLN/m2

  • 918 m2

  • 46 m2

  • 1 092 PLN/m2

  • 918 m2

Nr oferty: 1016812 / 6375/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 6375/3186/ODS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Dom
  • Powierzchnia:46 m2
  • Cena:50 220 PLN

Opis

Biała Podlaska, dnia 11.05.2022 r. ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości, że, ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Terespolu : 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczona numerem ewidencyjnym 1280 o pow. 0,0918 ha położona w miejscowości Terespol, obręb 0001 Terespol. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr LU1B/00133227/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 46,00 m², położona w Terespolu przy ul. Reymonta 28. 3. Przeznaczenie: 54MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem: nieuciążliwe usługi podstawowe. 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy 5. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie rokowań. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Skarbu Państwa. 6. 6.1. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 220,00 zł brutto Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania VAT. 6.2. Cena nieruchomości zbywanej w drodze rokowań podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność - przed jego podpisaniem. 7. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością. 8. Terminy przeprowadzonych przetargów: Na zbycie nieruchomości ogłoszone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym (brak wpłaty wadium) - termin pierwszego przetargu: 10 lutego 2022 r. (cena wywoławcza - 83 700 zł); - termin drugiego przetargu: 29 marca 2022 r. – (cena wywoławcza - 83 700) zł; 9. Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach: 1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (w załączeniu – druk zgłoszenia udziału w rokowaniach), które powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres albo firmę i siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, - datę sporządzenia zgłoszenia - kopię dowodu wpłaty zaliczki, - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, - proponowaną cenę (nie niższą niż 50 220,00 zł) - własnoręczny podpis Osoby, które chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się do załączenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń: oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, stanem prawnym, stanem faktycznym, granicami przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 2); oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości (załącznik nr 3). osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań (załącznik nr 4). 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – nie otwierać przed terminem rokowań tj. przed 14 czerwca godz. 10.00” – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska pokój nr 316 (kancelaria ogólna, III piętro) – najpóźniej do dnia 08 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Druk zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz niezbędne oświadczenia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 10. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska pokój nr 241 (II piętro), po publikacji ogłoszenia o rokowaniach. 11. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: rokowania odbędą się w dniu 14 czerwca 2022 r. siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój nr 121 (I piętro). 12. 1) W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w terminie określonym w ogłoszeniu o rokowaniach (z zastrzeżeniem § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) 2) Zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży ustalono w wysokości Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Białej Podlaskiej Nr 92 1090 2590 0000 0001 4386 3018 – najpóźniej do dnia 08.06.2022 r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. 13. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań, zaliczka podlega przepadkowi. 14. Osoby biorące udział w rokowaniach winny w dniu rokowań okazać Komisji do przeprowadzania rokowań: - dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań. 15. Starosta Bialski zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 16. W rokowaniach można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu rokowań lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania w rokowaniach. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do rokowań wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w rokowaniach jednego ze współmałżonków wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w drodze rokowań ze środków pochodzących ze wspólnego majątku, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego. 17. 1.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. 2. Nabycie nieruchomości przez osoby prawne wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu 18. Koszty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe, podatkowe itp.) ponosi w całości nabywca nieruchomości. 19. Protokół rokowań stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia praw własności nieruchomości. 20. Szczegółowe informacje o rokowaniach można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska pokój nr 241 (II piętro), tel. (83) 351 13 81. 21. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Starostwa www.powiatbialski.eu (https://www.powiatbialski.eu/) i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w na stronie internetowej Monitora Urzędowego https://monitorurzedowy.pl/. Mariusz Filipiuk Starost Bialski /-/ Załączniki: Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach Załącznik nr 2 – oświadczenie Załącznik nr 3 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Załącznik nr 4 – oświadczenie współmałżonka Kontakt: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej tel: (83) 351 13 81 starostwo@powiatbialski.pl