Obiekt komercyjny na sprzedaż, 97,53m2, Sztum

300 000 PLN

Sztum, Pomorskie, PL

  • 97,53 m2

  • 3 076 PLN/m2

  • 756 m2

  • 97,53 m2

  • 3 076 PLN/m2

  • 756 m2

Nr oferty: 1317881 / 9149/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9149/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Powierzchnia:97,53 m2
  • Cena:300 000 PLN

Opis

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, POŁOŻONEJ W SZTUMIE, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 107/9, OBRĘB 0003 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Sztumie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/9 o powierzchni 0,0756 ha, obręb 0003, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr GD2I/00010624/5. Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Sztumu, w rejonie ulicy Władysława Jagiełły. Działka zlokalizowana jest w drugiej linii zabudowy, w odległości około 30 m od pasa drogowego ulicy Jagiełły, stanowiącej część głównej trasy komunikacyjnej Sztumu. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą, teren zakładu wulkanizacyjnego oraz droga wewnętrzna. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, tj. do ulicy Władysława Jagiełły poprzez działkę nr 107/7 stanowiącą własność Skarbu Państwa, użytek gruntowy „dr”, na której znajduje się droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej, będąca odnogą tej ulicy (nie ma potrzeby ustanawiania służebności przejazdu i przechodu). Działka nr 107/9 ma kształt nieregularny, teren płaski. Grunt jest częściowo zabudowany budynkiem usługowym oraz budynkiem garażowo-gospodarczym, pozostała część gruntu zajęta jest przez plac o nawierzchni z asfaltobetonu służący do celów manewrowych i postojowych oraz jako dojazd i dojście do budynków. Przy północno-wschodniej granicy działki znajduje się fragment (około 5 m2) niewielkiego obiektu kontenerowego nietrwale związanego z gruntem, którego zasadnicza część posadowiona jest na działce nr 107/5. Ponadto, na terenie działki znajduje się latarnia uliczna na słupie oświetleniowym, studzienka kanalizacyjna oraz dwa wpusty kanalizacyjnej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony. Działka uzbrojona jest w następujące przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazowe. Bezpośrednio przy granicy działki znajduje się linia telekomunikacyjna. Na mapie zasadniczej zostało naniesione jedynie przyłącze gazowe, brak jest jednoznacznych danych dotyczących usytuowania pozostałych przyłączy. Nad terenem działki, przy jej północno-wschodniej granicy przebiega napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne wskazanego powyżej obiektu kontenerowego. Budynek usługowy (nr ewidencyjny budynku: 160) jest obiektem kilkudziesięcioletnim, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 97,53 m2 (na podstawie inwentaryzacji budynku z października 2013 roku), wykonanym w technologii tradycyjnej. Obiekt nieużytkowany od 1992 roku. W budynku znajdują się dwie wyodrębnione części, nie powiązane ze sobą poprzez komunikację wewnętrzną. W części biurowej znajdują się: pomieszczenie biurowe, łazienka, natrysk, pomieszczenie socjalne, korytarz i wiatrołap, natomiast w części warsztatowej znajduje się pomieszczenie warsztatu samochodowego (wraz z kanałem samochodowym) i pomieszczenie gospodarcze. Do budynku prowadzą trzy niezależne wejścia. Obiekt wyposażony w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, grzewczą (rozprowadzona instalacja grzejnikowa; grzejniki Faviera i jeden grzejnik płytowy, brak pieca c.o.), ciepłej wody z bojlera elektrycznego, wentylacji grawitacyjnej, odgromową; wszystkie media odłączone są od budynku. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Budynek garażowo-gospodarczy (nr ewidencyjny budynku: 188) jest obiektem kilkudziesięcioletnim o jednej kondygnacji nadziemnej w zabudowie bliźniaczej, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 81,34 m2 (na podstawie inwentaryzacji budynku z października 2013 roku), wykonanym w technologii tradycyjnej, w którym znajduje się pięć boksów garażowych. Obiekt wyposażony w instalację elektroenergetyczną (aktualnie nieczynną) i odgromową. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Obciążenia nieruchomości Z uwagi na fakt, że dostęp sąsiedniej działki nr 107/8 do pasa drogowego ulicy Władysława Jagiełły odbywa się częściowo poprzez działkę nr 107/9, niezbędnym jest ustanowienie stosownej służebności gruntowej przejazdu i przechodu. W związku z powyższym, wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości, w umowie jej sprzedaży, będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej i nieorganicznej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez część działki numer 107/9 o powierzchni 32 m2 (oznaczoną kolorem czerwonym na załączniku graficznym), na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę numer 107/8. Nabywca ten w protokole z przetargu i umowie sprzedaży zobowiązany będzie oświadczyć, że ww. stan faktyczny i prawny akceptuje, i że nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu do Województwa Pomorskiego. Umową z dnia 2 stycznia 2023 roku zawartą na czas oznaczony do dnia 31 marca 2023 roku, część działki nr 107/9 o powierzchni 57 m2 została udostępniona do korzystania w celu zapewnienia możliwości przejazdu i przechodu do drogi publicznej. Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum, przyjęte uchwałą nr XXII.166.2020 Rady Miejskiej w Sztumie dnia 29 lipca 2020 roku, przewiduje dla działki nr 107/9 kierunek zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: Mu – obszary istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków, nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie jest położona na obszarze parku narodowego, nie znajdują się na niej pomniki przyrody, nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora przyrody. Działka nie jest położona na obszarze: terenu górniczego, terenu zamkniętego, graniczącym z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskim znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej, specjalnej strefy ekonomicznej. Nieruchomość nie stanowi gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi. Dodatkowe informacje Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca. Materiały do przetargu w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku. W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowej działce, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo uregulowania kwestii służebności przesyłu ww. sieci do dnia przetargu, poprzez obciążenie przedmiotowej nieruchomości służebnościami przesyłu ww. sieci. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy. Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo do zawarcia, do dnia przetargu, umów najmu, dzierżawy całości lub części przedmiotowej nieruchomości bądź umów o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania takiej umowy będzie nie dłuższy niż do dnia zbycia nieruchomości. Termin i miejsce przetargu Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój 142. Cena wywoławcza nieruchomości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Wadium 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 24 lutego 2023 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablice ogłoszeniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 32 68 178 dwm@pomorskie.eu

Przeznaczenie

handel / usługi