Działka na sprzedaż, 4766m2, Szczecin, Gryfińska

2 100 000 PLN

Gryfińska, Szczecin, Zachodniopomorskie, PL

 • 4 766 m2

 • 441 PLN/m2

 • 4 766 m2

 • 4 766 m2

 • 441 PLN/m2

 • 4 766 m2

Nr oferty: 1053560 / 33372/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33372/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Powierzchnia:4 766 m2
 • Cena:2 100 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Gryfińskiej, działka 49, obręb 4048 na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Adres: Szczecin, rejon ulicy Gryfińskiej Numer obrębu: 4048 Numer działki: 49 Numer księgi wieczystej: SZ1S/00198817/6 Powierzchnia w m2: 4766 Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Stacja paliwowa z usługami towarzyszącymi – zgodny z przeznaczeniem Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł: 2 100 000,00 (dwa miliony sto tysięcy złotych, 00/100) Wadium w zł: 210 000,00 (dwieście dziesięć tysięcy złotych, 00/100) 1. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 sierpnia 2022 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło). 2. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09 grudnia 2021 r. 3. Drugi przetarg odbył się w dniu 20 kwietnia 2022 r. 4. Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa. 5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną uwzględniającą prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. 6. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 7. Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: 1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu; 2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. 3) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 9. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 19 sierpnia 2022 r. 2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP. 4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi. 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. 11. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1) Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa 2” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr IX/164/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 20 lipca 2011 r., Nr 85 poz. 1577). W/w nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.Z.2005.KSP,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: stacja paliwowa z usługami towarzyszącymi. Dopuszczalny zakres usług towarzyszących: handel detaliczny w lokalu o powierzchni sprzedaży do 100 m2, gastronomia, obsługa pojazdów. Dopuszczalne obiekty obsługi pojazdów: myjnia, stanowisko przeglądowe, stacja diagnostyczna, wymiana opon, wymiana oleju. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2) Działka numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gryfińskiej będącej droga publiczną zaliczaną do kategorii dróg powiatowy 3) Na działce numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 usytuowany jest parterowy budynek niemieszkalny z częściowym podpiwniczeniem o powierzchni zabudowy 80 m2. 4) Na działce numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 zlokalizowane są: a) czynny kolektor deszczowy fi 1400, eksploatowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, którego właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Nabywca nieruchomości zapewni nieskrepowany dostęp służbom eksploatacyjnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. do pasa technicznego o szerokości 6,0 mb, w którym znajduje się kolektor, w celu jego konserwacji, eksploatacji i naprawy, b) czynna magistrala wodociągowa fi 250PE oraz dwa kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej 2xfi400, zlokalizowane w pasie technicznym objętym nieskrępowanym dostępem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. do tych urządzeń. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wniosła o uwzględnienie w toczącym się postępowaniu wszelkich obostrzeń przewidzianych prawem, jak też obowiązujących wytycznych określających minimalną odległość zabudowy od skrajni opisanych powyżej urządzeń, która nie może być mniejsza niż: dla przewodu magistralnego - 2,0 m, dla kolektora tłocznego 3,0 m. Umową notarialną z dnia 25 maja 2016 r. Repertorium A Nr 1246/2016 na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. i jego następców prawnych została ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej NR SZS/00149625/5. c) infrastruktura energetyczna, która stanowi własność ENEA Operator Sp. z o. o..: linia napowietrzna 0,4 kV, słup linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze skrzynką bezpiecznikową, d) infrastruktura podziemna telekomunikacyjna nie należąca do Orange Polska S.A. 5) Wzdłuż granicy działki numer 49 z obrębu ewidencyjnego numer 4048 ułożony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal, wybudowany w 1977 r. Dla ww. gazociągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem dla ww. gazociągu wyznaczona została strefa kontrolowana, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość strefy kontrolowanej zależy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi 1,0 m - 30,0 m. Ponadto dla sieci tych wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. PSG Sp z o. o. w tej strefie kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenia sieci gazowej lub mieć negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie strefy kontrolowanej o szerokości 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonywania z operatorem sieci gazowej - Oddziałem Zakładu Gazownictwa w Szczecinie. W strefie tej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, składować ziemi pochodzącej z wykopów, sadzić drzew, a prace ziemne w tej strefie należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 6) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci. 7) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci. 8) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 9) Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu; b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci; c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt; d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt; e) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 10) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej. 10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91 42 45 768, e-mail: wlisew@um.szczecin.pl bip.um.szczecin.pl, szczecin.eu, miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów. 11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. z up. Prezydenta Miasta Szczecin Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Przemysław Taraciński Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Wanda L. tel: (91) 424 57 68 wlisew@um.szczecin.pl