Działka na sprzedaż, 1828m2, Świnoujście, Sztormowa

400 000 PLN

Sztormowa, Świnoujście, Zachodniopomorskie, PL

 • 1 828 m2

 • 219 PLN/m2

 • 1 828 m2

 • 1 828 m2

 • 219 PLN/m2

 • 1 828 m2

Nr oferty: 1053562 / 33374/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33374/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 828 m2
 • Cena:400 000 PLN

Opis

Gmina Miasto Świnoujście Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście tel. 91 327 86 22, tel. kom. 605 426 367, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 334/2022 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2022r. PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Sztormowej Informacja o nieruchomości L.p.: 1. Oznaczanie geodezyjne działki: 258/1 obr. 0018 Pow. działki w [m2]: 1828 Nr księgi wieczystej: SZ1W/00017990/3 Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000 zł Wadium: 30 000 zł Teren położony w obszarze Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320019 Wolin i Uznam. Działka położona jest częściowo na obszarze zróżnicowanych warunków hydrogeologicznych – lokalizację projektowanej zabudowy należy poprzedzić szczegółowymi badaniami podłoża gruntowego. Działka obciążona umową dzierżawy. Nieruchomość zbywana jest w stanie istniejącym. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/351/2005 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. nr 63) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Przytór Łunowo przedmiotowe działki znajdują się w obszarze o symbolu: 48 MN – teren zabudowy jednorodzinnej. Informacje o przetargu I przetarg odbył: 23.04.2021r., II przetarg odbył się 25.06.2021r., III przetarg odbył się: 24.09.2021r., IV przetarg odbył się: 25.02.2022r. Przetarg odbędzie się 22.07.2022 roku o godzinie 11.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży - na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 - do dnia 18.07.2022 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium. 2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), - osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka; - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. - złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości; - w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, fax. 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Informacje dla Nabywcy Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. Kontakt: Urząd Miasta Świnoujście tel: 91 327-86-22, 607 495 388 wen@um.swinoujscie.pl