Działka na sprzedaż, 1256m2, Stalowa Wola, Jana Zamoyskiego

99 000 PLN

Jana Zamoyskiego, Stalowa Wola, Podkarpackie, PL

 • 1 256 m2

 • 79 PLN/m2

 • 1 256 m2

 • 1 256 m2

 • 79 PLN/m2

 • 1 256 m2

Nr oferty: 1260284 / 35210/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35210/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 256 m2
 • Cena:99 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU MGL.III.6840.33.2022 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI na podstawie: 1) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), 2) § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami), 3) Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli: Nr LV/692/2022 i Nr LV/693/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 4) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 352/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i przetargu ustnego nieograniczonego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie 5 – Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Jana Zamoyskiego oznaczona jako działka nr 600 o pow. 0,1256 ha KW TB1S/00004194/4 cena wywoławcza – 99.000,00 zł + 23%VAT wadium 10.000,00 zł Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli zatw. Uchwałą Nr LXXVII/1226/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 125 z dnia 30.11.2010 r. poz. 2468) z późn. zm. ww. działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z usługami komercyjnymi i 3Zn – tereny zieleni nieurządzonej. 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie 6-Hsw, Lasy Państwowe w Stalowej Woli przy ul. Władysława Grabskiego oznaczona jako działki nr 102/725 objęta KW TB1S/00045303/1 i 102/727 objęta KW TB1S/00043495/9 o łącznej pow. 0,1284 ha, cena wywoławcza – 256.000,00 zł + 23%VAT wadium 26.000,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli zatw. Uchwałą Nr LIV/916/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 103 z dnia 17 grudnia 2009 r., poz. 2553) z późn. zm. ww. działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem: P20- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 7, sala nr 17, dnia 27 lutego 2023 roku godz. 9.00 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych - dokumentu tożsamości. - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, oryginału właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić do dnia 21 lutego 2023 r. na rachunek Urzędu Miasta Stalowej Woli nr 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 prowadzony w Banku PKO BP. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na nich żadne zobowiązania. W północno-wschodniej części działki 600 obr. 5-Jelnia przebiega sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia. We wschodniej części działki 727 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe wzdłuż granicy z działką 102/663 przebiega przewód telekomunikacyjny – światłowód i sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sposób zagospodarowania nieruchomości określają ww. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stalowej Woli. Wersja elektroniczna planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem: http//bip.stalowawola.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18 stycznia 2023 r. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką VAT na podstawie art.41 ust. 1 w związku z art.146a pkt. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) Prezydent Miasta Stalowej Woli ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, opublikowane na stronie BIP http://bip.stalowawola.pl, w Monitorze Urzędowym i w Tygodniku Sztafeta. Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli w pok. 37 ul. Wolności 9 tel. 15 6433455. Z up. Prezydenta Miasta mgr Marcin Uszyński Sekretarz Miasta Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Kontakt: Urząd Miasta Stalowa Wola tel: (15) 643 34 55 um@stalowawola.pl