Działka na sprzedaż, 388m2, Skierniewice, Graniczna

84 000 PLN

Graniczna, Skierniewice, Lodzkie, PL

 • 388 m2

 • 216 PLN/m2

 • 388 m2

 • 388 m2

 • 216 PLN/m2

 • 388 m2

Nr oferty: 1317769 / 35663/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35663/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:388 m2
 • Cena:84 000 PLN

Opis

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Granicznej Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 443/4 o powierzchni 0,0388 ha, położona w obrębie 6, przy ul. Granicznej w Skierniewicach, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/00019344/8. W dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz w dziale IV „hipoteka” - wpisów brak. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, z dostępem do infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji, gazu i posiada kształt zbliżony do trójkąta. Dostęp komunikacyjny bezpośrednio z ulicy Granicznej o nawierzchni asfaltowej. Na działce 443/4 znajduje się podziemna linia energetyczna niskiego napięcia, która przebiega w odległości ok. 1,0 m od granicy z działką 442/4. W ewidencji gruntów miasta Skierniewice przedmiotowy grunt oznaczony jest symbolem RIVa – grunty orne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skierniewice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr LXI/66/06 z dnia 21 września 2006 roku zmienionym Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XVI/4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku działka 443/3 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 6.96.MN,U (teren przy ul. Rawskiej i Granicznej) i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 28 lutego 2023 roku. Cena wywoławcza brutto: 84.00,00 zł Wadium brutto: 8.400,00 zł Podana cena wywoławcza zawiera w sobie podatek VAT w wysokości 23%. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami). Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, stanem granic, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2023 roku, z dopiskiem „Wadium - dz. nr 443/4, ul. Graniczna w Skierniewicach” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12, sala konferencyjna, I piętro. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości - pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych ewidencji a granice nabywanej działki nie będą wznawiane na koszt Urzędu Miasta Skierniewice. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00– 16:00, tel. (0-46) 834-51-53 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej gazety "Monitor Urzędowy" www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice. PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE Kontakt: Urząd Miasta Skierniewice tel: (0-46) 834-51-53 umskier@um.skierniewice.pl