Działka na sprzedaż, 524m2, Skarszewy

20 000 PLN

Skarszewy, Pomorskie, PL

 • 524 m2

 • 38 PLN/m2

 • 524 m2

 • 524 m2

 • 38 PLN/m2

 • 524 m2

Nr oferty: 1457330 / 37166/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 37166/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rekreacyjna
 • Powierzchnia:524 m2
 • Cena:20 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Skarszew ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarszewach, oznaczonej ewidencyjnie nr 54/11, obręb 4 Skarszewy, gm. Skarszewy, o powierzchni 0,0524 ha, przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 151/RPPiN/2023 z dnia 18 lipca 2023, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00029480/4. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/239/2001 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Skarszewy, dotyczącego obszarów: obręb 2, część dz.nr 281, obręb 4 dz.nr 54, obręb 65 dz. nr 13/2 działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZR tj. zieleń rekreacyjna. Nieruchomość położona przy ul. Gdańskiej w Skarszewach, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 54/11 posiada regularny, foremny kształt i korzystne ukształtowanie terenu - teren płaski. Działka nieogrodzona, niezagospodarowana, położona w zasięgu pełnego uzbrojenia terenu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego, a okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt Kupującego. Forma zbycia – własność. Ciężary i ograniczenia – brak. Cena wywoławcza – 20 000,00 zł. Wadium w pieniądzu – 2 000,00 zł. Postąpienie minimalne – 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). Przetarg odbędzie się 17 października 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 10 października 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego, powoduje utratę wpłaconego wadium. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej www.skarszewy.pl w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Referat Planowania Przestrzennego i Nieruchomości). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Dodatkowo osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy). Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01 wew. 4. BURMISTRZ Jacek Pauli Skarszewy, 7 września 2023 r. Kontakt: Urząd Miejski w Skarszewach tel: 58 588 22 01 skarszewy@skarszewy.pl