Działka na sprzedaż, 1127m2, Olszanica

61 677 PLN

Olszanica, Podkarpackie, PL

 • 1 127 m2

 • 55 PLN/m2

 • 1 127 m2

 • 1 127 m2

 • 55 PLN/m2

 • 1 127 m2

Nr oferty: 1260278 / 35204/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35204/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 127 m2
 • Cena:61 677 PLN

Opis

WÓJT GMINY OLSZANICA Sygn. akt: RRG. 6840.4.2022 OGŁOSZENIE Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. Poz. 2213),Wójt Gminy Olszanica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 1081/1 położonej w Olszanicy. 2. Powierzchnia nieruchomości - 0,1127 ha. 3. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością łąkową koszoną, położona w centralnej części miejscowości, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 84 Sanok – Krościenko. Po przeciwnej stronie drogi usytuowany jest kompleks wypoczynkowy zamku w Olszanicy. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług publicznych. Kształt działki zwarty, wielokąt o regularnych granicach. Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej asfaltowej, oznaczonej nr ew.: 1163. Brak jest zjazdu z drogi krajowej. Uzbrojenie: na mapie zasadniczej w obszarze działki zainwentaryzowano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej ze studzienką oraz projektowaną sieć gazu ziemnego. 4. Bez zobowiązań. 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 19.01.2023 r.; 7. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy. 8. Cena wywoławcza nieruchomości: - 61.676,50 zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 groszy) zw. z VAT, 9. Wysokość wadium: 6.170,00 zł. (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100); 10. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych). 11. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy. 12. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy. 13. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy. 14. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy. 15. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg odbędzie się w dniu 28 luty 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 - parter, sala nr 1 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które: - wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej do dnia 24 luty 2023 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na sprzedaż dz. nr 1081/1 położonej m. Olszanica”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica; - okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby. Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej; Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium: - przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. - jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; 3) unieważnienia przetargu; 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jednocześnie informuję, iż osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie do sporządzenia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm.). Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 7:30 – 15:30, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz opublikowanie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu ogłoszenia podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie www.monitorurzedowy.pl. Olszanica, dnia 24.01.2023 r. WÓJT GMINY OLSZANICA Krzysztof Zapała Kontakt: Urząd Gminy Olszanica tel: 13 461 70 45 wew. 40 gmina@olszanica.pl