Działka na sprzedaż, 1697m2, Okuniew

357 000 PLN

Okuniew, Mazowieckie, PL

 • 1 697 m2

 • 210 PLN/m2

 • 1 697 m2

 • 1 697 m2

 • 210 PLN/m2

 • 1 697 m2

Nr oferty: 1155465 / 34255/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34255/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:1 697 m2
 • Cena:357 000 PLN

Opis

BURMISTRZ HALINOWA 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1 tel. +48 22 7836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107 www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl Halinów, dnia 21 września 2022r. BURMISTRZ HALINOWA woj. mazowieckie O G Ł A S Z A PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Halinów I. Obręb OKUNIEW: niezabudowana działka nr 211/1 o pow. 0,1697 ha, nr KW SI1M/00074120/1. Działka położona jest częściowo na terenie, na którym nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów – działka znajduje się na terenie M1z – tereny wielofunkcyjne z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położone na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. W części stanowi teren dróg publicznych klasy dojazdowej- 12.KDD (ok. 9m2). Opis nieruchomości: - działka ma kształt prostokąta, - wjazd do nieruchomości od ulicy Polnej, - grunt jest niezabudowany, częściowo zakrzewiony i zadrzewiony. Wymiary działki: długość ~ 162,46 m; ~ 162,01 m; szerokość ~10,20 m; ~10,73 m. Uzbrojenie: w ulicy Polnej zlokalizowana jest sieć elektryczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. cena wywoławcza - 357 000,00 zł + 23% VAT (podatek doliczany jest do sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę) wadium - 35 700,00 zł wysokość postąpienia nie mniej niż – 3 570,00 zł II. Obręb WIELGOLAS BRZEZIŃSKI: niezabudowana działka nr 22/1 o pow. 1,8478 ha, nr KW SI1M/00078926/9. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - w części teren przeznaczony pod drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolami 5KDD i 6KDD, - w części teren wód powierzchniowych – rowy. Nad działką przebiegają dwie linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Działka położona na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich). Opis nieruchomości: dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną nr 21/49 i ulicę Niezapominajki. Wymiary działki: długość ~ 548,18 m; ~ 544,57 m; szerokość ~ 27,26 m; ~ 55,40 m. Uzbrojenie: w ulicy Niezapominajki znajduje się sieć wodociągowa i elektryczna. cena wywoławcza - 2 096 300,00 zł + 23% VAT, wadium - 209 630,00 zł wysokość postąpienia nie mniej niż – 20 970,00 zł Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może zostać dokonane wyłącznie na koszt kupującego. Z chwilą sprzedaży nabywający traci możliwość zgłaszania roszczeń wobec strony sprzedającej, w przypadku gdyby w przyszłości na skutek geodezyjnego wznowienia granic wykazano zmiany w danych ewidencji gruntów w stosunku do danych wynikających z wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów w dniu sprzedaży. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), upłynął w dniu 2 września 2022r. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy muszą uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przez nich przetargu, a nieuzyskania zezwolenia MSWiA. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, mogą nabywać nieruchomości bez zezwolenia MSWiA w wypadkach określonych ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przetargu mogą brać również udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 2097 z późn.zm.). Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty : 1) osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Osoba pozostająca w związku małżeńskim winna złożyć oświadczenie o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym oraz oświadczenie, do jakiego majątku (wspólnego, osobistego) nabywa grunt. Małżonkowie nabywający grunt do majątku wspólnego, biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo notarialne udzielone przez współmałżonka. Małżonek nabywający grunt do majątku osobistego zobowiązany jest złożyć wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpis orzeczenia ustanawiającego rozdzielność majątkową; 2) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej - dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny wydruk z CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej; 4) pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo notarialne oraz - w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej; - w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej - aktualny wydruk z CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu. Przetargi odbędą się w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 1100 w sali numer 24 Urzędu Miejskiego w Halinowie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Halinowie 07 8019 0000 2001 0200 9959 0004, najpóźniej do dnia 18 listopada 2022 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na wymienione konto. Na dowodzie wpłaty należy umieścić informację o położeniu oraz numerze działki, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium: - wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, - ulega przepadkowi w razie wycofania się z podpisania umowy notarialnej osoby prawnej lub fizycznej, która wygrała przetarg, - zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konta bankowe podane przez uczestników przetargu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. W przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach konieczne jest przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowodów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie przed Komisją Przetargową oświadczenia o braku stosunku prawnego lub faktycznego z członkami Komisji Przetargowej, zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Przetarg ustny nieograniczony będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o wysokość postąpienia. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki - mimo trzykrotnego wywołania - nie ma dalszego postąpienia ceny. Przetarg ustny uważa się za zakończony z chwilą uprzedzenia uczestników, że po trzykrotnym wywołaniu ostatniego postąpienia (ostatniej ceny), dalsze ceny nie zostaną przyjęte. Zamknięciem ustnego przetargu jest ogłoszenie danych osoby fizycznej lub prawnej, wygrywającej przetarg. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza Przewodniczący Komisji w trzech egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla nabywcy nieruchomości. Wygrywający uczestnik przetargu jest związany swoją ofertą do upływu terminu zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu ustnym nieograniczonym stanowi cenę nabycia sprzedawanej nieruchomości. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony przez Burmistrza Halinowa najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy lub nie wpłaci wylicytowanej kwoty, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi kupujący. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Halinowie pok. nr 14, pod numerem telefonu (22) 783-60-20 wew. 181 lub drogą elektroniczną nieruchomosci.przetargi@halinow.pl. Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Halinowie i opublikowane na stronach internetowych: www.halinow.pl oraz www.bip.halinow.pl. Burmistrz Halinowa może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargów zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, Burmistrz Halinowa może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Halinowa. Burmistrz Halinowa /-/ Adam Ciszkowski Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 1) Administratorem Państwa danych zawartych w dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, oraz dokumentach wymaganych do rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest Burmistrz Halinowa – reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@halinow.pl. 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz zawarcia umowy sprzedaży, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. 4) W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunku uczestników przetargu służyć będzie wyłącznie organizacji przetargu w formie elektronicznej. 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawy prawne przeprowadzania przetargu: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.). Kontakt: Urząd Gminy Halinów tel: (22) 783-60-20 wew. 181 nieruchomosci.przetargi@halinow.pl