Obiekt komercyjny na sprzedaż, 130m2, Nowe Kramsko, Szkolna

160 100 PLN

Szkolna, Nowe Kramsko, Lubuskie, PL

  • 130 m2

  • 1 232 PLN/m2

  • 429 m2

  • 130 m2

  • 1 232 PLN/m2

  • 429 m2

Nr oferty: 1260836 / 9085/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9085/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Powierzchnia:130 m2
  • Cena:160 100 PLN

Opis

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Babimost Lp.: 1. Oznaczenie nieruchomości (nr działki, położenie): 654/15 Obręb Nowe Kramsko, ul. Szkolna 8 Pow. działki w m2: 429 Nr księgi wieczystej: ZG2S/00025250/4 Opis nieruchomości, jej przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Działka zabudowana segmentem budynku o pow. około 130 m2po byłym przedszkolu do adaptacji na mieszkanie, dwukondygnacyjnym – parter z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej z dachem stromym dwuspadowym krytym dachówką. Nieruchomość położona w Nowym Kramsku przy ul. Szkolnej 8. Na działce znajduje się także budynek gospodarczy murowany w technologii tradycyjnej oraz szopa drewniana. Forma sprzedaży: Na własność – przetarg ustny nieograniczony cena wywoławcza nieruchomości w zł: 160.100,00 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT. Wadium w zł: 16.000 Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Opisany budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Media – dostęp do: wodociągu, kanalizacji, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej gazu ziemnego, sieci telekomunikacyjnej. Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich. - Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa W40. Nabywca nieruchomości udziela nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci wodociągowej. W przypadku, gdy przebiegająca sieć kolidować będzie z realizacją zamierzonej zabudowy nabywca zobowiązany jest do jej przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Podczas lokalizacji budynku muszą zostać zachowane obowiązujące odległości od przebiegających przez działkę sieci. - Przez teren działki przebiega także sieć gazowa niskiego ciśnienia. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do stałego udostępniania nabywanej nieruchomości właścicielowi infrastruktury w celu dokonywania prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii. Dostęp do nieruchomości Gmina zapewni poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej polegającej na nieograniczonym w czasie prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez część działki numer 654/10 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, stanowiącej własność Gminy Babimost, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki numer 654/15, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko. Obszar służebności gruntowej to pas drogi koniecznej o pow. 31,89 m2 . Powyższe wynika z Zarządzenia Nr 90/22 Burmistrza Babimostu z dnia 10 listopada 2022. Dokładny przebieg wskazuje załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia. 1. Przetarg odbędzie się dnia 01.03.2023 r. o godz. 10:00 w Sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto BS Siedlec O/Babimost 97 9660 0007 0000 0941 0200 0003 najpóźniej do dnia 22.02.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. 2. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również „pełnomocnictwo” notarialnie poświadczone, - w przypadku osób prawnych – stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości. 3. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Do wylicytowanej ceny za nabywaną nieruchomość doliczona zostanie kwota w wysokości 797,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23% tj. łącznie 980,31 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych, 31/100) tytułem zapłaty za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na poczet Gminy. 4. Sprzedaż nieruchomości następuje w stanie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przyjmuje daną nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. ) minął dnia 22.12.2022 r. 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie informacje w sprawie przetargu udzielane są w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście lub pod numerem tel. (68) 351 38 73. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/ oraz na stronie internetowej gminy www.babimost.pl. Babimost, dnia 25.01.2023 r. Kontakt: Urząd Miasta Babimost tel: 68 351 38 73 babimost@babimost.pl

Przeznaczenie

handel / usługi