Działka na sprzedaż, 753m2, Mieroszów

76 000 PLN

Mieroszów, Dolnoslaskie, PL

 • 753 m2

 • 101 PLN/m2

 • 753 m2

 • 753 m2

 • 101 PLN/m2

 • 753 m2

Nr oferty: 1457293 / 37160/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 37160/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:753 m2
 • Cena:76 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 84/14 o powierzchni 0,0753 ha. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Stanowi niezagospodarowany teren porośnięty trawami i chwastami. Działka ma kształt wieloboku w formie litery „L” z zachowaną proporcją długości boków, teren wypłaszczony. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna z dwoma pojedynczymi betonowymi słupami. Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych (bez sieci gazowej), aktualnie działka nie jest uzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyłącznie od strony al. Armii Krajowej, utrudniony poprzez działki numer 87 i 84/11, które stanowią nieurządzone drogi o nawierzchni ziemnej. Użytek gruntowy: Bp. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów nieruchomość znajduje się w jednostce terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MW, U – tereny przeznaczone dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Działka znajduje się w zasięgu strefy „B” ochrony konserwatorskiej. Użytek gruntowy: Bp – 0,0753 ha. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą KW NR SW1W/00022568/8. Nieruchomość jest wolna od roszczeń i praw osób trzecich. Informacje o przetargu: • Cena wywoławcza 76.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 14.211,38 zł • Wadium w wysokości 7.600 zł • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 9 października 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: • dowodu wniesienia wadium; • dowodu tożsamości; • stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; • zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka; • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe: • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. • Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt nabywcy. Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel.74 30 30 030. Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 30 30 030 urzad@mieroszow.pl