Działka na sprzedaż, 3009m2, Łysiny

58 000 PLN

36 dni temu

Łysiny, Lubuskie, PL

 • 3 009 m2

 • 19 PLN/m2

 • 3 009 m2

 • 3 009 m2

 • 19 PLN/m2

 • 3 009 m2

Nr oferty: 894990 / 31809/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31809/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:3 009 m2
 • Cena:58 000 PLN

Opis

GK.6840.5.2020 http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/ Wyciąg z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski sporządzony na podstawie § 6 ust. 4, w związku z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Opis nieruchomości: 1. Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 272/2 o powierzchni 0,3009 ha, położona w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, która wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Przedmiotowa działka znajduje się w pośredniej części wsi. Teren płaski, nieogrodzony. Kształt nieregularny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową o dobrym stanie technicznym (od strony północnej) oraz drogą gruntową (od strony południowej). Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieć energetyczną i wodociągową. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz grunty niezabudowane. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji gruntów i budynków: PsV o powierzchni 0,0740 ha, PsVI o powierzchni 0,0672 ha, RVI o powierzchni 0,1597 ha. 2. Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/208/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r. działka 272/2 położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze oraz M – tereny zabudowy mieszkaniowej, na których zakłada się rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej), wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i letniskowej z możliwością realizacji drobnej wytwórczości oraz innych usług nieuciążliwych. 3. Działka 272/2 nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz obszarze specjalnej strefy rewitalizacji wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 4. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ZG1W/00004249/7. W dziale III księgi wieczystej w rubryce Komentarz, w polu Komentarz do migracji znajduje się następujący wpis „Komentarz do migracji, wykreślono dnia 14 września 2020 roku na wniosek z dnia 12 czerwca 2020 roku dz. Kw. Nr 1358/20 na podstawie zaświadczenia Starosty Wschowskiego we Wschowie z dnia 12 czerwca 2020 roku GK.6840.5.2020.” Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Natomiast jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na cel rolny. Umowa wygasa z dniem 15 lutego 2022 r. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 150,45 zł/rok. Ponadto dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających właściciela, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym właściwych podatków związanych z przedmiotem dzierżawy. 2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje bez rozwiązania umowy dzierżawy. Zgodnie z art. 694 w zw. z art. 678 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) w razie zbycia rzeczy dzierżawionej w czasie trwania umowy dzierżawy, nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy. Nabywca nieruchomości dzierżawionej uzyskuje uprawnienie do wypowiedzenia dzierżawy z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Cena wywoławcza Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58 000 zł brutto = netto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 580,00 zł. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, w sali konferencyjnej (piętro III). Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 5 800 zł, płatne najpóźniej do 21 stycznia 2022 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Łysiny 272/2”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). 2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 3. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 4. W przetargu nie jest wymagane uczestnictwo obojga małżonków. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). Kandydat na nabywcę nieruchomości będący w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność ustawowa małżonków, w protokole z przeprowadzonego przetargu oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości. Obecność obojga małżonków jest niezbędna przy podpisaniu umowy notarialnej. 5. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: 1. Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej zostanie podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na nabywcę nieruchomości uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 9 czerwca 2021 r. 2. Na przedmiotową nieruchomość w dniach 27 lipca 2021 r., 31 sierpnia 2021 r. i 26 października 2021 r., 8 grudnia 2021 r., odbyły się cztery przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym. 3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 4. Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady, które nie są mu znane w dniu sprzedaży nieruchomości. 7. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 8. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 9. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 10. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 12. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia petentów korzystających z usług realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie, jak i pracowników obsługujących realizację tych usług, wprowadzone zostały poniższe zasady: • ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba) wyklucza się obecność osób towarzyszących. • uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do sali, w której odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu; • uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu; • uczestnik wchodzący do budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie powinien zdezynfekować dłonie oraz poddać się pomiarowi temperatury ciała przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego pracownika urzędu albo podmiotu zewnętrznego świadczącego usługę ochrony mienia i osób. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik pomiaru temperatury ciała przy wejściu do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C. Z up. STAROSTY Beata Szymańska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Kontakt: Starostwo Powiatowe we Wschowie tel: 65-540-17-95 geodezja@powiat.wschowa.com.pl