Działka na sprzedaż, 448m2, Łukawiec

22 000 PLN

Łukawiec, podkarpackie, PL

  • 448 m2

  • 49 PLN/m2

  • 448 m2

  • 448 m2

  • 49 PLN/m2

  • 448 m2

Nr oferty: 1533490 / 38111/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38111/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 448 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:22 000 PLN

Opis

Wójt Gminy Trzebownisko Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukawcu gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko, oznaczonej jako: - nr 2519/3 o pow. 0,0448 ha cena wywoławcza 22 000,00 zł za całość netto + 23% podatek Vat wadium wynosi 4 000,00 zł Postąpienie nie może być niższe, niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko uchwalonym przez Radę Gminy Trzebownisko uchwałą nr XII/119/99 z dnia 17.12.1999r. z późn. zm. działka ta położona jest w terenach oznaczonych MU. Działka jest objęta księgą wieczystą nr RZ1Z/00070347/1. Działka nie ma wydanych warunków zabudowy. Działka sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków. Działka zlokalizowana jest we wschodniej części wsi Łukawiec w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, teren płaski. Zachodnia granica działki przylega do drogi asfaltowej powiatowej biegnącej przez wieś, od strony północnej graniczy z drogą wewnętrzną utwardzoną, od strony południowej i wschodniej graniczy z terenami zabudowanymi. Działka użytkowana jest jako ogród przydomowy, częściowo ogrodzona, porośnięta roślinami ozdobnymi. Ogrodzenie oraz nasadzenia nie są własnością Gminy. Działka poprzecinana sieciami gazociągowymi, sieć kanalizacyjna, napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna. W północnej części działki znajduje się słup elektroenergetyczny typu As. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2024r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 16 lutego 2024r. włącznie (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (nazwę) wpłacającego oraz numer działki. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Łukawiec, na stronie internetowej www.bip.trzebownisko.pl oraz w prasie. Szczegółowe informacje dotyczące w / w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku p.23, tel. (017) 77- 13- 714, 17 77-13-713. „Urząd Gminy Trzebownisko przetwarza dane osobowe uczestników przetargu. Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej: www.bip.trzebownisko.pl w zakładce Ogłoszenie i Informacje. Wójt Gminy Trzebownisko Kontakt: Urząd Gminy Trzebownisko tel: (017) 77- 13- 714 poczta@trzebownisko.pl