Działka na sprzedaż, 14754m2, Kraśnik, Długa

774 900 PLN

38 dni temu

Długa, Kraśnik, Lubelskie, PL

 • 14 754 m2

 • 53 PLN/m2

 • 14 754 m2

 • 14 754 m2

 • 53 PLN/m2

 • 14 754 m2

Nr oferty: 894994 / 31814/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31814/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Przemysłowa
 • Powierzchnia:14 754 m2
 • Cena:774 900 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku, obręb Budzyń Przedmiotem przetargu jest sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Budzyń w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej nr 438/12 o pow. 1,4754 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00080338/2. Nieruchomość gruntowa, położona jest na terenie miasta Kraśnik przy ul. Długiej w obrębie Budzyń, na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w sąsiedztwie pojedynczych zabudowań oraz terenów użytkowanych rolniczo. Usytuowana jest w odległości około 100 m od drogi powiatowej trasy Kraśnik - Popkowice oraz około 1,5 km od głównej ulicy miasta – ul. Urzędowskiej. Ma kształt regularny - zbliżony do prostokąta, teren w miarę równy, po makroniwelacji. Przedmiotowa nieruchomość od strony północnej graniczy z drogą gruntową, za nią zaś znajdują się tereny rolne, pola, od strony południowej – lokalna droga utwardzona, od strony wschodniej i zachodniej znajdują się tereny inwestycyjne. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Długiej około 100 m lokalną drogą o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. W pobliżu nieruchomości przebiega linia elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna. - cena wywoławcza nieruchomości - 774 900,00 zł brutto - wysokość wadium - 77 490,00 zł - wysokość postąpienia nie mniej niż - 7 750,00 zł 1. Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu objęta jest podatkiem VAT stawka 23%. 2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 4. Brak planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod przemysł, rzemiosło, składy i bazy. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Kraśnik przy ul. Lubelskiej 84, III piętro pokój nr 316 (sala konferencyjna). 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej wysokości najpóźniej do dnia 15.02.2022 r. 7. Wadium powinno być wpłacone przelewem na konto Urzędu Miasta Kraśnik Nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kraśniku, obręb Budzyń”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasta Kraśnik. 8. Komisja przetargowa nie później niż 3 dni przed przetargiem, stwierdza w formie protokołu, wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 9. Uczestnik przetargu musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 10. Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji. 11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości. 12. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami w formie aktu notarialnego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 13. Osoba fizyczna (będąca w związku małżeńskim) chcąca uczestniczyć w przetargu winna przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonka (w formie oświadczenia) na wzięcie udziału w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. 14. Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży zobowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania umowy notarialnej. 15. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, iż może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 16. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 17. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 18. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 19. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią najwyżej zaoferowaną cenę i zamknie przetarg a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 20. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 21. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia podlegają zwrotowi jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu. 22. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, jeden przekazany zostanie do notariusza jako podstawa do sporządzenia aktu notarialnego, jeden natomiast pozostaje w aktach sprawy. 23. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. 24. Komisja przetargowa przedstawi Burmistrzowi Miasta protokół z przetargu wraz z jego rozstrzygnięciem. 25. Burmistrz Miasta Kraśnik jest obowiązany zawiadomić nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży działki najpóźniej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 26. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Cała cena podlega zapłacie w gotówce na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagalna kwota znajduje się na rachunku. 27. Uczestnik przetargu przedłoży Komisji przetargowej oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. 28. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę. 29. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Miasta Kraśnik może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 30. Burmistrz Miasta Kraśnik może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. 31. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Burmistrza Miasta Kraśnik za pośrednictwem komisji przetargowej. 32. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.). 33. Szczegółowe warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: a) Nabywca i jego następca prawny zobowiązany będzie do zagospodarowania nabytej nieruchomości zgodnie z celem jej nabycia, tj. do wybudowania (oddania do użytkowania) budynku lub budynków przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania lub magazynowania wraz z zapleczem i infrastrukturą w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. b) W związku z powyższym, po bezskutecznym upływie terminu zakończenia budowy budynku lub budynków kupujący na wezwanie zapłaci na rzecz Gminy Miasto Kraśnik karę umowną w wysokości 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Za następne lata kara podlega zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży. c) Nabywca zobowiązany będzie do poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego – umowy sprzedaży, na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575), w zakresie obowiązku zapłaty należności z tytułu kar umownych na rzecz Gminy Miasto Kraśnik do kwoty oznaczonej w akcie notarialnym odpowiadającej 30% ceny sprzedaży, przy czym Gmina Miasto Kraśnik jako wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie najpóźniej do 7 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. d) W celu zabezpieczenia zapłaty należności z tytułu kary umownej, ustanowiona zostanie na rzecz Gminy Miasto Kraśnik hipoteka umowna do kwoty odpowiadającej 30% ceny sprzedaży i hipoteką tą obciążona zostanie nabyta nieruchomość. 34. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: wykaz nieruchomości zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik w dniach od 28.09.2021 roku do dnia 19.10.2021 roku oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta, BIP. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na stronie www.monitorurzedowy.pl wydanie nr 271/2021 z dnia 28.09.2021 r. Przesłano także do Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o. o. – zarządcy nieruchomości komunalnych, jak również do siedziby Starostwa Powiatowego w Kraśniku. 35. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczane na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 75A oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kraśnik, www.krasnik.eu, oraz www.monitorurzedowy.pl. 36. Zgodnie z art. 597 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740) Gmina Miasto Kraśnik zastrzega sobie prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości (może być ono wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Burmistrza zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nieruchomości). 37. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1670) Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, przysługuje prawo pierwokupu (może być ono wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości). 38. Możliwe jest okazanie nieruchomości przez Sprzedającego osobom zainteresowanym, po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin. 39. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO w załączeniu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 40. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, II piętro pokój nr 215, tel. 81 825-15-52 oraz na stronie www.krasnik.eu. W załączeniu: 1. Zaświadczenie o przeznaczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6443 2. Mapa terenu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6444 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6445 4. Oświadczenie dotyczące nieruchomości: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6446 Kontakt: Urząd Miasta Kraśnik tel: 81 825-15-52 sekretariat@krasnik.um.gov.pl