Działka na sprzedaż, 1151m2, Kłyżów

46 000 PLN

Kłyżów, podkarpackie, PL

  • 1 151 m2

  • 40 PLN/m2

  • 1 151 m2

  • 1 151 m2

  • 40 PLN/m2

  • 1 151 m2

Nr oferty: 1533006 / 38099/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38099/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 151 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:46 000 PLN

Opis

Wójt Gminy Pysznica Ogłasza IV przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pysznica Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg katastru Nr Kw Opis nieruchomości Użytek Pow. działki [ha] Przeznaczenie w MPZP lub w decyzji o WZ Cena wywoławcza [zł] (+ VAT) Wysokość wadium [zł] Uwagi Obciążenia nieruchomości Linki 1. Kłyżów 119/1 TB1S/00000519/1 Lzr-PsV 0,1151 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 46 000,00 + VAT 5 658,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/1 2. Kłyżów 119/2 TB1S/00000519/1 PsV 0,0679 Lzr-PsV 0,0484 ∑ = 0,1163 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 46 500,00 + VAT 5 720,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/2 3. Kłyżów 119/3 TB1S/00000519/1 PsV 0,1136 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 47 700,00 + VAT 5 867,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/3 4. Kłyżów 119/5 TB1S/00000519/1 PsV 0,1158 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 48 600,00 + VAT 5 978,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/5 5. Kłyżów 119/6 TB1S/00000519/1 PsV 0,1095 Lzr-psV 0,0071 ∑ = 0,1166 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 49 000,00 + VAT 6 027,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/6 6. Kłyżów 119/7 TB1S/00000519/1 PsV 0,0140 Lzr-PsV 0,0880 ∑ = 0,1020 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 40 800,00 + VAT 5 018,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/7 7. Kłyżów 119/8 TB1S/00000519/1 PsV 0,0645 Lzr-PsV 0,0342 ∑ = 0,0987 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 41 400,00 + VAT 5 092,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/8 8. Kłyżów 119/9 TB1S/00000519/1 Lzr-PsV 0,1068 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 42 700,00 + VAT 5 252,00 Wpisy ujawnione w Dziale III w KW nie dotyczą działki z przetargu dz. 119/9 Przetarg ustny oddzielnie na każdą nieruchomość wg. kolejności uwzględnionej w w/w tabeli odbędzie się w dniu 15.02.2024 r. o godz. 9:00 sala nr 31 w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 09.02.2024 r. na konto Urzędu Gminy w Pysznicy nr 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 BS Tarnobrzeg o/Nisko w wysokości wymienionej w tabeli, z adnotacją w tytule przelewu: „wpłata wadium na dz. nr. …...” Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Pysznicy. Uczestnik, który kupuje więcej niż jedną działkę winien wpłacić odpowiednią ilość kwot wadium, za każdą nieruchomość oddzielnie. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej: - W przypadku osób fizycznych – dokumentu tożsamości. - W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, - W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw (pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi), dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. - Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika – pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2809 t.j.). [Oświadczenia do pobrania na stronie BIP; oświadczenia na każdą działkę osobno]. - W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową. - Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń. [Oświadczenia do pobrania na stronie BIP; oświadczenie na każdą działkę osobno]. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Pysznica. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Gmina Pysznica zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pysznica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki sprzedawane są wg. stanu w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Stalowowolskiego. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca tj. m.in. koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej. Wójt Gminy Pysznica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Terminy poprzednich przetargów: 06.09.2023 r. – I przetarg, 18.10.2023 r. – II przetarg, 28.11.2023 r. – III przetarg. Bliższych informacji na temat działek przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 6 lub tel. 0-15 841-09-34 w godz. pracy Urzędu. Powyższe ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pysznica https://pysznica.pl/ oraz na stronie BIP Gminy Pysznica https://pysznica.bip.gmina.pl – zakładka Gospodarka nieruchomościami – przetargi na okres co najmniej 30 dni tj. od dnia 15.01.2024 r., publikuje się w prasie codziennej ogólnokrajowej „monitorurzedowy.pl”. Ponadto informację o przetargu publikuje się w prasie lokalnej „Tygodniku Sztafeta”. Wójt Łukasz Bajgierowicz Kontakt: Urząd Gminy Pysznica tel: 15 8410934 ug@pysznica.pl