Działka na sprzedaż, 900m2, Karczew, Sosnowa

360 000 PLN

Sosnowa, Karczew, mazowieckie, PL

  • 900 m2

  • 400 PLN/m2

  • 900 m2

  • 900 m2

  • 400 PLN/m2

  • 900 m2

Nr oferty: 1533441 / 38107/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38107/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 900 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:360 000 PLN

Opis

Na podstawie art. 37 i 38 ust. 1, 40, 41 i 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2021, poz. 2213 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie nr XCVI/504/2023 z dnia 11 września 2023r. Burmistrz Karczewa ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych: 81/2 obr. 10, 74/4 i 47/ 3 obr. 9 położonych w Karczewie planowany na 1 marca 2024 godz. 11:00 I. Opis przedmiotu sprzedaży. 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż opisanej niżej nieruchomości (zwanych dalej, „Nieruchomość”) na warunkach zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Lp. 1. Położenie Róg ul. Sosnowej i ul. Boh. Westerplatte Działka nr ew. oraz obręb 81/2 obr. 10 74/4 obr. 9 47/3 obr. 9 Powierzchnia [m2] 601 m2 61 m2 236 m2 powierzchnia łączna 900 m2 Księga wieczysta WA1O/00087926/6 WA1O/00087926/6 WA1O/16578/3 Cena wywoławcza [zł] 360 000,00 Wadium [zł] 40.000,00 Niezabudowane nieruchomości położone w centralnej części Karczewa- w rejonie ulic: Sosnowej i ul. Boh. Westerplatte. Nieruchomość znajduje się w przy rozwijającej się inwestycyjnie części miasta z sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. istnieje możliwością przyłączenia do mediów z ulicy. Kształt sprzedawanych w ogłoszeniu 3 działek stanowi łącznie prostokąt o wymiarach ≈ 33,7 m x 26,7 m o powierzchni łącznej wynoszącej 900 m 2 umożliwia ich zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem w studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne, sklepy, szkoła podstawowa, hala sportowa i ośrodek zdrowia. 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.) upłynął w dniu 11 grudnia 2023 r. 3. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności Nieruchomości. 4. Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została na działki wydana decyzja o warunkach zabudowy. 5. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sprzedawane działki oznaczone są symbolem 1 MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) podgląd studium dostępny jest na stronie bip.karczew.pl 6. Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 7. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT z uwagi na fakt jej niezabudowania, brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz brak objęcia sprzedawanych działek miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług). Nabywca chcąc zagospodarować działki będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy o parametrach odpowiadających planowanej przez siebie inwestycji zgodnej z możliwościami działek. II. Obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani jakimikolwiek prawami osób trzecich. III. Zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań. IV. Wymogi dotyczące zgłoszenia do przetargu W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: - dowód wpłaty wadium, - osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), - reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. - pełnomocnictwo notarialne jest wymagane jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba oraz w przypadku małżonków – gdy jedno z małżonków nie może być obecne przy czynnościach przetargowych, a nabycie nieruchomości następuje ze środków pochodzących z majątku wspólnego. - pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, - cudzoziemcy uzyskaną zgodę zezwolenia MSWiA Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karczewie nr 35 8023 0009 2001 0000 0723 0004 – rachunek Banku Spółdzielczego w Karczewie. W tytule wpłaty należy podać numery działek których przetarg dotyczy. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN Brak jest możliwości ubiegania się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezależnie od podanych powyżej informacji Nabywca odpowiada za zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszystkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do planowanego przez Nabywcę sposobu korzystania z nieruchomości, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W związku z art. 4 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, przy ul. Warszawska 28, pok. nr 40 (telefon 22 780 65 16 wew. 115, e – mail: m.trzepałka@karczew.pl) Zastrzega się prawo odwołania przetargu. W przypadku odwołania przetargu wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Karczew tel: 22 780 65 16 wew. 115 m.trzepałka@karczew.pl