Lokal użytkowy na sprzedaż, 69,56m2, Jeszkowice, Jelczańska

305 000 PLN

Jelczańska, Jeszkowice, Dolnoslaskie, PL

  • 69,56 m2

  • 4 385 PLN/m2

  • 69,56 m2

  • 4 385 PLN/m2

Nr oferty: 1317765 / 2261/3186/OLS

Nr oferty w biurze: 2261/3186/OLS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Lokal użytkowy
  • Powierzchnia:69,56 m2
  • Cena:305 000 PLN

Opis

MTP.6840.5.2023.MZ Czernica, dnia 17 marca 2023r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJT GMINY CZERNICA Na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej, tj. udziału w wysokości 2712/10000 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Jeszkowicach przy ul. Jelczańskiej 5 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony Położenie nieruchomości z oznaczeniem Księgi Wieczystej: ul. Jelczańska 5 Jeszkowice, gm. Czernica KW WR1O/00015356/2 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów: obręb Jeszkowice AM-1 dz. 259/3 Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,0267 ha Opis nieruchomości: udział wynoszący 2712/10000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, stanowiący niewyodrębniony lokal użytkowy Przeznaczenie nieruchomości: przeznaczenie podstawowe wynikające z MPZP: 6MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Cena wywoławcza nieruchomości w złotych: 305 000,00 zł Wadium w złotych: 30 000,00zł Wysokość minimalnego postąpienia w złotych: minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) Przedmiotem sprzedaży jest udział Gminy Czernica wynoszący 2712/10000 części w nieruchomości zabudowanej. Na zbywany udział składa się lokal użytkowy, który pełnił funkcję Filii Biblioteki Gminnej w Czernicy, piwnica oraz udział w prawie własności gruntu oraz części wspólnej budynku (strych, klatka schodowa). Lokal nie posiada zaświadczenia o samodzielności lokalu. Stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, w związku z faktem że fragment budynku (ganek zewnętrzny), posadowiony jest na działce nie stanowiącej własności Gminy tj. w pasie drogi wojewódzkiej DW455. Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku, posiada niezależne wejście od ul. Jelczańskiej i składa się z wiatrołapu, sali bibliotecznej, pomieszczenia gospodarczego oraz WC o łącznej powierzchni 69,56 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu stanowi piwnica, ale ze względu na bardzo małą wysokość uznana jest za pomieszczenie nieużytkowe. W budynku znajdują się instalacje wodociągowa(zachodzi konieczność przebudowy instalacji), kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Sprzedaż udziału w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 112 ze zm.). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica - Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg Jeszkowice lokal”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 kwietnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 789 059 460. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 789 059 460 czernica@czernica.pl

Przeznaczenie

handel / usługi