Działka na sprzedaż, 912m2, Jedlina-zdrój

80 000 PLN

Jedlina-zdrój, Dolnoslaskie, PL

 • 912 m2

 • 88 PLN/m2

 • 912 m2

 • 912 m2

 • 88 PLN/m2

 • 912 m2

Nr oferty: 1016856 / 33031/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33031/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:912 m2
 • Cena:80 000 PLN

Opis

Jedlina-Zdrój 12.05.2022 r. GPM.6840.82.2021 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 283/10 o powierzchni 0,0912 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00087156/0. 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa nr 283/10 oznaczona jest symbolem 6MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej; 2) W ewidencji gruntów działka nr 283/10 oznaczona jest użytkiem „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 2. Cena wywoławcza: 80 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. 3. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2. 4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 8 czerwca 2022r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 283/10”. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy. 5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój 6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2 tel. 74 8510963 Sporządziła: J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu