Działka na sprzedaż, 1424m2, Gołdap, Kombatantów

71 200 PLN

Kombatantów, Gołdap, warmińsko-mazurskie, PL

  • 1 424 m2

  • 50 PLN/m2

  • 1 424 m2

  • 1 424 m2

  • 50 PLN/m2

  • 1 424 m2

Nr oferty: 1533494 / 38115/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38115/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 1 424 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:71 200 PLN

Opis

GPO.6840.8.2023 Gołdap, dnia 16.01.2024 r. BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 15.06.2023 r.) (II przetarg odbył się dnia 29.08.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/7 o powierzchni 0,1424 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Miodowej (dawniej ul. Kombatantów) w obrębie geodezyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039635/3. - Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem RIVb – grunty orne. - Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”. - Nieruchomość sąsiaduje z rozproszoną zabudową jednorodzinną, usługową oraz gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe. Kształt działki regularny. - Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi o nawierzchni gruntowej (ul. Kombatantów) – dz. nr 828/2, następnie przez działki 1491/11 i 823. - Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie. - Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic. - Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego. - Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. - Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości: 71 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) - sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 7 120,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 16 lutego 2024 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki. Przetarg odbędzie się 22 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych. Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i w Monitorze Urzędowym. Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 oraz pod nr tel. 87 615 60 54. Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: Kontakt: Urząd Miasta Gołdap tel: 87/ 615 60 54 sekretariat@goldap.pl