Działka na sprzedaż, 2032m2, Gołdap, Kombatantów

101 600 PLN

Kombatantów, Gołdap, warmińsko-mazurskie, PL

  • 2 032 m2

  • 50 PLN/m2

  • 2 032 m2

  • 2 032 m2

  • 50 PLN/m2

  • 2 032 m2

Nr oferty: 1533491 / 38112/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38112/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 2 032 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Budowlana
  • Cena:101 600 PLN

Opis

GPO.6840.35.2022 Gołdap, dnia 16.01.2024 r. BURMISTRZ GOŁDAPI ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 14.06.2023 r.) (II przetarg odbył się dnia 29.08.2023 r.) (III przetarg odbył się dnia 31.10.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/2 o powierzchni 0,2032 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów w obrębie geodezyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039635/3. - Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem RIVb – grunty orne. - Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”. - Nieruchomość sąsiaduje z rozproszoną zabudową jednorodzinną, usługową oraz gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe. Kształt działki nieregularny zbliżony do prostokąta. - Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi o nawierzchni gruntowej (ul. Kombatantów) – dz. nr 828/2. - Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie. - Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – „nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: I. Znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej oznaczonej jako działki o numerach 1491/2, 1491/9, 1491/10 i 1491/11, urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, służących do dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, których długość pasa wynosi 382,00 m, szerokość pasa eksploatacyjnego wynosi 2 m, natomiast łączna powierzchnia pasa służebności pod urządzeniami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 764,00 m2, który to pas eksploatacyjny oznaczono na załączniku graficznym nr 1 kolorem czerwonym. II. Prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o których mowa w pkt 1 wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Gołdapi oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Gołdapi posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. III. Utrzymywania w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tereny”. Innych wpisów w dziale III i IV powołana księga wieczysta nie zawiera. - Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż opisane powyżej oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. - Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. - Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości: 101 600,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) - sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 10 160,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 15 lutego 2024 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki. Przetarg odbędzie się 21 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych. Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i w Monitorze Urzędowym. Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 oraz pod nr tel. 87 615 60 54. Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: Kontakt: Urząd Miasta Gołdap tel: 87/ 615 60 54 sekretariat@goldap.pl