Działka na sprzedaż, 2000m2, Gładyszów

65 000 PLN

Gładyszów, Malopolskie, PL

 • 2 000 m2

 • 33 PLN/m2

 • 2 000 m2

 • 2 000 m2

 • 33 PLN/m2

 • 2 000 m2

Nr oferty: 1457296 / 37162/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 37162/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:2 000 m2
 • Cena:65 000 PLN

Opis

WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gładyszów. Lp.: 1. Nr działki: 732 Pow. [ha]: 0,2000 ha użytek: PsIV-0,20 Nr KW: NS1G/00017206/8 Położenie: Gładyszów Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej nr 977, poniżej jej poziomu, dla której nie ma urządzonego zjazdu. Działka od strony północnej graniczy z potokiem Gładyszówka. Nieruchomość nieuzbrojona. Położona w granicach obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” oraz Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ”Uście Gorlickie V”, działka ewidencyjna nr 732 w m. Gładyszów znajduje się w terenach: zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – MNR, w pasie drogowym drogi publicznej klasy G – KD-G. Cena wywoławcza: 65.000,00 zł + 23% VAT od wartości terenów budowlanych tj. 14.090,38 z Wadium: 6.500,00 Godzina przetargu: 11:00 Przetarg odbędzie się dnia 13 PAŹDZIERNIKA 2023 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) o godz. 11:00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 najpóźniej do dnia 10 PAŹDZIERNIKA 2023 r. (wtorek). Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym. W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich, a także hipotek w tym takich, które mogłyby powstać z mocy samego prawa. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 4 września 2023 r., Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Uście Gorlickie (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl Ogłoszenie poprzez: 1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl (zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie Kontakt: Urząd Gminy Uście Gorlickie tel: 18 351-60-41 wew. 37 gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl