Mieszkanie na sprzedaż, 26,3m2, Elbląg, Królewiecka

140 000 PLN

Królewiecka, Elbląg, WarminskoMazurskie, PL

  • 26,3 m2

  • 5 323 PLN/m2

  • 26,3 m2

  • 5 323 PLN/m2

Nr oferty: 1155466 / 8747/3186/OMS

Nr oferty w biurze: 8747/3186/OMS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Mieszkanie
  • Powierzchnia:26,3 m2
  • Cena:140 000 PLN

Opis

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, dgnig@umelblag.pl) 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Królewiecka 87/11. 2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, usytuowany na czwartym piętrze w pięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym, składający się z pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 26,3 m2. Do lokalu przynależy piwnica powierzchni użytkowej 6,79 m2 Z własnością lokalu związany jest udział do 0,0129 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony. Lokal w średnim stanie technicznym i dobrym standardzie – kwalifikuje się do przeprowadzenia niewielkich prac remontowych i odświeżenia. Stolarka okienna w stanie dobrym. Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal, wybudowany został w 1969 r., konstrukcji tradycyjnej, murowanej; ocieplony, wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie lokalu i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej. Stan techniczny budynku – dobry. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 10, działka nr 590/4 o powierzchni 0,1255 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00017450/4. Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00080833/5. 4. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel. 55 237-47-11 do 55 237-47-14). 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 140.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100), w tym: lokal 134.172 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa 00/100), udział w gruncie 5.828 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem 00/100). Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży. 6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 10 do 12 października 2022 r. w godzinach od 1000 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu godziny pod numerem tel.: 55 239-34-51, 55 239-31-41. 8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2022 r. o godz. 1100, w sali nr 300 A w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1 w Elblągu. 9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 17 października 2022 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy Miasto Elbląg. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę, do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 1.400 zł. 11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 12. Informacje dodatkowe: a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich. b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. c) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej. d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania. e) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). f) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie. g) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. h) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. i) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: · osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), · osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieru­chomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, - złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości, - złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nabyciem wylicytowanej nieruchomości. j) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. k) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. l) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami. m) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca. 13. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl