Obiekt komercyjny na sprzedaż, 443m2, Dylewo

596 000 PLN

Dylewo, KujawskoPomorskie, PL

  • 443 m2

  • 1 345 PLN/m2

  • 4 372 m2

  • 443 m2

  • 1 345 PLN/m2

  • 4 372 m2

Nr oferty: 1053557 / 8836/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 8836/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Powierzchnia:443 m2
  • Cena:596 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości: Dylewo, gmina Rypin I. Organizator przetargu 1. Organizatorem przetargu jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, NIP: 888 311 58 16, REGON: 341 266 700, telefon: 54 230 90 20, adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl, witryna: www.bip.kpts.com.pl. Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze. 2. Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin pierwszego (I) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Dylewie, gmina Rypin”, zwany dalej w treści ogłoszenia „Regulaminem”. 3. Postępowanie dotyczące przedmiotowego przetargu oznaczone jest znakiem: KPTS-S-4/NZ/1/22/87. II. Przedmiot przetargu i opis nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: 1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze 180/3 i powierzchni 4.372 m², 2/ prawa własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste i stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności. 2. Działka o numerze ewidencyjnym 180/3 powstała w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym 180/1, na podstawie prawomocnej decyzji Wójta Gminy Rypin, nr RRW.6831.18.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku. 3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa objęta prawem użytkowania wieczystego, położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, miejscowość Dylewo, gmina Rypin, kod pocztowy 87-500. Oznaczenie nieruchomości wg katastru: jednostka ewidencyjna 041204_2 Rypin gmina, obręb 0006 - Dylewo. 4. Nieruchomość zabudowana jest budynkami dyspozytorni i budynkiem portierni, które stanowią część zajezdni autobusowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. Oddział w Rypinie.. Zabudowa nieruchomości została oddana do użytkowania w 1990 roku 5. Teren nieruchomości jest utwardzony, częściowo ogrodzony, posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne (instalacje: energii elektrycznej, kanalizacyjna, wodociągowa, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna). 6. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 180/3 jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna. 7. Właścicielem budynków i budowli posadowionych na nieruchomości, o której mowa w ust. 2, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna. 8. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu, zestawienie podstawowych danych techniczno-użytkowych zabudowy, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wysokości podatków i opłat i inne zawarte są w metryce nieruchomości stanowiącej załącznik A do niniejszego Regulaminu. III. Obciążenia i zobowiązania Nie występują. IV. Cena wywoławcza 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, obejmująca sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze 180/3 wraz z prawem własności budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, została ustalona na kwotę 596 000,00 zł netto. (słownie złotych netto: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100). 2. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. V. Warunki przetargu 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Organizatora przetargu, osoby wchodzące w skład komisji przetargowej Organizatora przetargu, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 3. Cudzoziemcy biorący udział w przetargu, muszą wykazać spełnienie wymogów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z Regulaminem przetargu, wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę nabycia równą lub wyższą od ceny wywoławczej. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty, zobowiązania i inne wymagane w postępowaniu przetargowym, zgodnie z Regulaminem. Sposób wypełniania formularza ofertowego i wszystkich innych dokumentów w przetargu określa Regulamin. 6. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć następujące dokumenty, oświadczenia i zobowiązania: 1/ oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy – załącznik nr 2 do Regulaminu, 2/ zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej – załącznik nr 3 do Regulaminu, 3/ oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – składane tylko w sytuacji, gdy oferent w postępowaniu przetargowym przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - w przeciwnym wypadku oświadczenia nie należy składać. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, 4/ oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – składane tylko w sytuacji, gdy oferent jest osobą fizyczną niepozostającą w związku małżeńskim – załącznik nr 5 do Regulaminu. 7. Zaleca się aby oferent, jako potwierdzenie wpłaty wadium, do oferty dołączył kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego. 8. Podmioty uczestniczące w przetargu, prowadzące działalność gospodarczą, do oferty dołączają dokument w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 112 ze zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 2 miesiące przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem składania ofert. Osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej do oferty dołączają dokument w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 9. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie na zewnętrznej stronie musi zawierać adres i nazwę oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz oznaczenie: „Oferta na zakup nieruchomości w Dylewie”. Oznaczenie sprawy: KPTS-S-4/NZ/1/22/87. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 10. Za osoby uprawnione do reprezentowania oferenta uznaje się również osoby upoważnione, wskazane w stosownym pełnomocnictwie, które należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 11. Gdy ofertę w przetargu składa osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wymagany jest podpis, pod treścią oferty i pozostałych załączników, obojga małżonków. W przypadku składania oferty w przetargu przez jednego małżonka, zobowiązany jest on do przedłożenia w oryginale oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na złożenie przez małżonka oferty przetargowej dotyczącej nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za oferowaną cenę. Oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego. VI. Wadium 1. Wadium zostało ustalone w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, bez podatku VAT i wynosi 59 600,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 00/100). 2. Wadium z oznaczeniem, że dotyczy ono nabycia nieruchomości w miejscowości: 87-800 Aleksandrów Kujawski, należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w banku PKO BP, nr konta: 89 1020 1462 0000 7102 0391 6723 w terminie do dnia 25.07.2022r. Za skuteczny termin wpłacenia wadium uznaje się termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora przetargu. 3. Organizator przetargu nakłada na uczestnika przetargu obowiązek osobistego wniesienia wadium, co oznacza, że wadium musi być wpłacone przez podmiot, który składa ofertę. 4. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Organizatora przetargu. 5. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu wadium, zaliczenia na poczet ceny nabycia określa Regulamin przetargu. VII. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty należy dostarczyć (złożyć) do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku, przy ul. Wienieckiej 39 lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27) w terminie do dnia 25.07.2022r. do godz. 15:00. 2. Ofertę należy opatrzyć napisem: „Oferta na zakup nieruchomości w Dylewie”. Oznaczenie sprawy: KPTS-S-4/NZ/1/22/87. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 3. Oferent składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym miejscu niż wskazane w pkt 1. VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu - Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter), w dniu 29.07.2022r. o godz. 10:00. 3. Otwarcie ofert jest jawne dla uczestników przetargu. 4. Podczas otwarcia ofert, przewodniczący komisji lub osoba przez niego wyznaczona przekazuje informacje, o których mowa w § 4, ust. 3, pkt 2 – 6 Regulaminu przetargu, podaje liczbę otrzymanych ofert, nazwy i adresy oferentów, zaoferowane ceny oraz przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. IX. Umowa 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży praw do nieruchomości. 2. W terminie 21 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, Organizator przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia / przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dopuszczalna jest droga elektroniczna. 3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora przetargu. 4. Przed zawarciem umowy nabywca jest zobowiązany dostarczyć uchwałę (decyzję) lub inny wymagany prawem dokument stwierdzający zgodę właściwego organu na dokonanie czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza - jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy wymagają uzyskanie zgody takiego organu. 5. Nabywca, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty przelewem na konto Organizatora przetargu całkowitej ceny nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień zapłaty uznaje się termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora przetargu. 6. Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, skarbowe, sądowe itp.). 7. W przypadku, gdy nabywca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny ofert. 8. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. X. Środki ochrony przysługujące uczestnikom przetargu 1. Uczestnik przetargu, którego interes prawny doznał uszczerbku może złożyć skargę do Zarządu Kujawsko- Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku. 2. Skargę składa się w terminie 5 dni od daty: 1/ przekazania drogą elektroniczną informacji o odrzuceniu oferty, 2/ przekazania drogą elektroniczną informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty a l b o 3/ zakończenia licytacji w dodatkowym przetargu ograniczonym. 3. W przypadku, gdy składający ofertę nie dysponuje pocztą elektroniczną lub nie podał jej adresu – termin, o którym mowa w pkt 2, liczony jest od daty zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy informacji, odpowiednio o: 1/ ofertach odrzuconych, 2/ wyborze najkorzystniejszej oferty a l b o 3/ wyniku licytacji w dodatkowym przetargu ograniczonym. 4. Zarząd rozpoznaje skargę w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania, udzielając skarżącemu pisemnej odpowiedzi - dopuszcza się drogę elektroniczną. 5. Skarga przysługuje wyłącznie od niezgodnej z postanowieniami Regulaminu lub ogłoszenia czynności Organizatora przetargu podjętej w związku z przeprowadzeniem przetargu lub zaniechania czynności, do której Organizator przetargu jest zobowiązany na podstawie Regulaminu lub ogłoszenia. 6. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w pkt 1, Organizator przetargu wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. 7. Zarząd może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. XI. Postanowienia końcowe 1. Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278) do zawarcia umowy zbycia w formie aktu notarialnego dojdzie po uzyskaniu przez nabywcę zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych chyba, że zachodzą okoliczności zwalniające z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 8 powołanej ustawy. W razie odmowy wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości nabywca traci uprawnienie wynikające z wyboru jego oferty, zaś Organizator przetargu dokona zwrotu wpłaconego wadium bez naliczania odsetek w terminie 14 dni od przedłożenia przez nabywcę ostatecznej decyzji odmownej. 2. Pierwszy (I) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków przetargu, lub gdy nikt nie przystąpił do dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego, albo żaden z uczestników dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. 3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, jego unieważnienia lub zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek z ofert – bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, łącznie z prawem do składania skargi. 4. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 1/ okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Oferenta koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta, 2/ nieotrzymania przez Oferenta informacji związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym w przypadku wskazania przez Oferenta w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faksu, adresu e-mail, 3/ okoliczności, o których mowa w Regulaminie, wynikających z błędnego wskazania przez Oferenta informacji dotyczących „numeru konta”, na który należy zwrócić wniesione wadium. 5. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oferentów zawiera Regulamin I przetargu. Uwaga: 1. Załączniki w wersji papierowej (poza metryką) do wglądu lub pobrania, znajdują się w siedzibie Spółki, w biurze Specjalisty ds. Utrzymania Infrastruktury (III piętro), 2. Regulamin pierwszego (I) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Dylewie, gmina Rypin oraz załączniki w wersji elektronicznej – do pobrania – znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy www.bip.kpts.com.pl w zakładce Przetargi -> „nie podlegające ustawie” -> „Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Dylewie, gmina Rypin” /znak postępowania: KPTS-S-4/NZ/1/22/87/. Znak postępowania: KPTS-S-4/NZ/1/22/87 Załącznik A METRYKA NIERUCHOMOŚCI Położenie nieruchomości · województwo: kujawsko-pomorskie, · miejscowość: Dylewo (kod pocztowy: 87-500 Rypin), Powierzchnia nieruchomości 4.372 m2 Numer działki i KW nieruchomości 180/3 - KW WL1Y/00014778/1 Zabudowa nieruchomości - budynek dyspozytorni, jednokondygnacyjny (parterowy), bez podpiwniczenia, wolnostojący, wybudowany w technologii uprzemysłowionej, powierzchnia użytkowa 416,40 m2, powierzchnia zabudowy 475 m2, kubatura 1 725,60 m3 , w budynku mieszczą się pomieszczenia biurowe, socjalne oraz magazynowe. - budynek portierni, budynek jednokondygnacyjny (parterowy), bez podpiwniczenia, wolnostojący, wybudowany w technologii murowanej tradycyjnej, powierzchnia użytkowa 26,60 m2, powierzchnia zabudowy 33 m2, kubatura 117,00 m3 - teren nieruchomości utwardzony, częściowo ogrodzony. Stan prawny nieruchomości Działka numer: 180/3, 4.372 m², Własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Księga wieczysta: WL1Y/00014778/1, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rypinie Ciężary i ograniczenia Brak wpisów. Przeznaczenie wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin”, zatwierdzonego Uchwałą nr 128/2001 Rady Gminy Rypin z dnia 26.06.2001r., zmienionego Uchwałą nr XXV/188/21 Rady Gminy Rypin z dnia 23.03.2021r omawiana nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PU o przeznaczeniu „ tereny zabudowy produkcyjno-usługowej”. Wyrys z planu /kolorem niebieskim oznaczono nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży/ Media Pełne uzbrojenie infrastrukturalne (instalacje: elektryczne, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyjne). Wysokość podatków i opłat w 2022r. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – 1 795,27 zł Roczny łączny podatek od nieruchomości – 15 618,20 zł Cena łączna nieruchomości (wywoławcza) 596 000,00 bez podatku VAT Dodatkowe informacje - kontakt Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury, tel. 54 230 90 20, wew. 313, kom. 571 31 99 44. Kontakt: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku tel: 571 319 944 biurozarzadu@kpts.com.pl

Przeznaczenie

handel / usługi