Działka na sprzedaż, 3050m2, Dudki

75 300 PLN

Dudki, WarminskoMazurskie, PL

 • 3 050 m2

 • 25 PLN/m2

 • 3 050 m2

 • 3 050 m2

 • 25 PLN/m2

 • 3 050 m2

Nr oferty: 1016809 / 33027/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33027/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:3 050 m2
 • Cena:75 300 PLN

Opis

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1) działki nr 165/8 o powierzchni 3050 m², położonej w obrębie DUDKI – KW nr OL1C/00001966/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 300,00 zł. Wadium wynosi 7 500,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Przetarg, odbędzie się w dniu 7 lipca 2022r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 11:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 3 lipca 2022r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, - stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym. Organizator przetargu może: - od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych, - odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Koszty czynności notarialnych, opłaty sądowe ponosi nabywca. Świętajno, dnia 13 maja 2022r. Kontakt: Urząd Gminy Świętajno tel: 087 521 54 20 ug@swietajno.pl