Działka na sprzedaż, 1557m2, Dołgie

51 000 PLN

Dołgie, Zachodniopomorskie, PL

 • 1 557 m2

 • 33 PLN/m2

 • 1 557 m2

 • 1 557 m2

 • 33 PLN/m2

 • 1 557 m2

Nr oferty: 1016810 / 33028/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 33028/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Powierzchnia:1 557 m2
 • Cena:51 000 PLN

Opis

RNiGK.6840.14.2022.AKM Biały Bór, dnia 12 maja 2022 r. Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 113/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. BURMISTRZ BIAŁEGO BORU O G Ł A S Z A II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek uzbrojonych, niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Drzonowo Gmina Biały Bór miejscowość Dołgie, opisanych w księdze wieczystej Nr KO1I/00017461/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku, oznaczonych: Lp.: 1 Numer geodezyjny nieruchomości: 198/328 Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,1557 Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy usługowej. Symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu: 162 U Cena wywoławcza w zł brutto: 51.000 Wadium w zł: 5.100 Postąpienie minimalne w zł: 510 Godzina przetargu: 10.00 Lp.: 2 Numer geodezyjny nieruchomości: 198/329 Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,1349 Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy usługowej. Symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu: 162 U Cena wywoławcza w zł brutto: 44.500 Wadium w zł: 4.450 Postąpienie minimalne w zł: 450 Godzina przetargu: 10.00 Ceny wywoławcze zawierają podatek VAT. Cena sprzedaży nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed spisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10 w dniu 15 czerwca 2022 r. Działki są uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną, istnieje możliwość dokonania przyłączy energetycznych we własnym zakresie. Nieruchomości posiadają dojazd w części drogą gminną utwardzoną i nieutwardzoną. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic nieruchomości Warunkami uczestnictwa w przetargu są: 1. Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 10 czerwca 2022 roku, (za datę wniesienia wadium (dla każdej działki odrębnie) uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno O/Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ....”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: - oryginału dowodu wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, - w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z rejestru - właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie do majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana. - oświadczenia, że warunki przetargu są mu znane i przyjmuje je bez zastrzeżeń, - oświadczenia, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości. - oświadczenia - zgody uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Biały Bór dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane - imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym; Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w terminie od 23.10.2020 r. do 13.11.2020 r. Wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) do dnia 04.01.2021 r. – wniosków nie złożono. I przetarg na sprzedaż nieruchomości ze skutkiem negatywnym odbył się w dniu 25 lutego 2022 r. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od poniedziałki do piątku w godz. 8-14, pokój nr 15, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520, fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adresy: nieruchomosci@bialybor.com.pl, gmina@bialybor.com.pl. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze jest Burmistrz. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bialybor.com.pl Zapraszam do udziału w przetargu Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski LINK do kompozycji mapowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6318988 OPIS: - kolorem zielonym zaznaczono działki przeznaczone do sprzedaży Kontakt: Gmina Biały Bór tel: 094 3739002, 3739032, wew. 520 nieruchomosci@bialybor.com.pl