Działka na sprzedaż, 17m2, Boguszów-gorce, Henryka Sienkiewicza

5 412 PLN

Henryka Sienkiewicza, Boguszów-gorce, Dolnoslaskie, PL

 • 17 m2

 • 318 PLN/m2

 • 17 m2

 • 17 m2

 • 318 PLN/m2

 • 17 m2

Nr oferty: 1155467 / 34256/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34256/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:17 m2
 • Cena:5 412 PLN

Opis

Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc O G Ł A S Z A I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości LP.: 1. Nazwa i adres Nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Sienkiewicza w obrębie 3 Boguszów Numer działki: 103/24 pow. w ha: 0,0017 ha KW: SW1W/00079484/9 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol M.10) Cena wywoławcza brutto w zł.: 5.412,00 w tym VAT Wadium w zł.: 400,00 Godz.: 10:45 LP.: 2. Nazwa i adres Nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Sienkiewicza w obrębie 3 Boguszów Numer działki: Numer 103/25 pow. w ha: 0,0017 ha KW: SW1W/00079484/9 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol M.10) Cena wywoławcza brutto w zł.: 5.412,00 w tym VAT Wadium w zł.: 400,00 Godz.: 11:00 LP.: 3. Nazwa i adres Nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Sienkiewicza w obrębie 3 Boguszów Numer działki: Numer 103/26 pow. w ha: 0,0017 ha KW: SW1W/00079484/9 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol M.10) Cena wywoławcza brutto w zł.: 5.412,00 w tym VAT Wadium w zł.: 400,00 Godz.: 11:15 LP.: 4. Nazwa i adres Nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Sienkiewicza w obrębie 3 Boguszów Numer działki: Numer 103/27 pow. w ha: 0,0017 ha KW: SW1W/00079484/9 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol M.10) Cena wywoławcza brutto w zł.: 5.412,00 w tym VAT Wadium w zł.: 400,00 Godz.: 10:30 przetarg odbędzie się 26 października 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego,pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce w sali ślubów mieszczącej się na parterze budynku (wejście od ulicy) Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości wymienione są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Cena za nieruchomość płatna w gotówce w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca ponosi koszty koszty notarialne oraz przygotowania dokumentacji, które są wliczone w cenę wywoławcza. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed ustaloną datą zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. I. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: Ø Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 21 października 2022 r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby najpóźniej na dzień przed przetargiem środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po tym czasie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: Ø Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Ø Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). Ø Okazanie dowodu tożsamości. Ø W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Ø Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i spraw Lokalowych do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 24.10.2022r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 24.10.2022 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Ø Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia,we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV Informacje dodatkowe: – W przetargu nie mogą brać udziału podmioty (osoby) posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy. – Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorce Nr 236/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wynagradzania za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boguszów – Gorce ustanawia się służebność gruntową, polegającej na prawie przechodu, przejazdu i postoju przez działkę gruntu 103/23 w obrębie 3 Boguszów, stanowiącą własność Gminy Boguszów-Gorce, poprzez wpis w dziale III księgi wieczystej prawa dotyczącego dojścia i dojechania do działek: 103/24, 103/25, 103/26, 103/27 z drogi publicznej (ulicy Sienkiewicza). Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów – Gorce stanowi jednorazowa opłatę w wysokości 500,00zł (brutto) – Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej tak aby pozostała kwota została wpłacone na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku bankowym Gminy Boguszów- Gorce. – Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu. – Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie nr 74-8449311 wew. 74.Za Boguszów – Gorce, dnia 21.09.2022r. Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc Bernard Zonenberg Sylwia Dąbrowska Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 b.zonenberg@boguszow-gorce.pl