Dom na sprzedaż, 69,18m2, Biskupiec, Wojciecha Bogusławskiego

101 000 PLN

Wojciecha Bogusławskiego, Biskupiec, warmińsko-mazurskie, PL

  • 69,18 m2

  • 1 460 PLN/m2

  • 211 m2

  • 69,18 m2

  • 1 460 PLN/m2

  • 211 m2

Nr oferty: 1533086 / 7594/3186/ODS

Nr oferty w biurze: 7594/3186/ODS

Szczegóły

  • Oferta:Dom 69,18 m2 na sprzedaż
  • Cena:101 000 PLN

Opis

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul. Aleja Niepodległości 2) o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia. Księga wieczysta nr OL1B/00027798/5, oznaczona numerem działki 120 o powierzchni 0,0211 ha, położona w Biskupcu przy ul. Wojciecha Bogusławskiego (obręb miasto Biskupiec 4), zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczonym nr 6 o pow. użytkowej (wg danych administratora) 69,18 m2. 2. Forma zbycia Sprzedaż 3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w tym mieszkalnictwo zbiorowe w postaci pokoi do wynajęcia, pensjonatu, hotelu; funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa o szerokim zakresie w tym usługi gastronomii, handlu, usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, usługi związane z obsługą mieszkańców oraz usługi administracji publicznej i służb publicznych (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.26.MW/U. 4. Cena wywoławcza. 101 000 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT). 5. Termin i miejsce przetargu. 22 lutego 2024 roku, godz. 11:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul. Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16 (I piętro, sala konferencyjna). 6.Wysokość wadium. 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 7.Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl. 8.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu. Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, tel. 897150144. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu Burmistrz Biskupca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00027798/5, położonej w Biskupcu przy ul. Wojciecha Bogusławskiego (obręb miasto Biskupiec 4), oznaczonej jako działka nr 120 o powierzchni 0,0211 ha (oznaczenie wg użytków B). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Biskupcu jest prowadzona księga wieczysta nr Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, oznaczonym numerem 6, jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. Zgodnie z kartoteką budynków EGiB budynek (nr ewidencyjny 120;1) został wybudowany w 1923 roku, w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia zabudowy (wg danych EGiB) 84 m2, powierzchnia użytkowa (wg danych administratora) 69,18 m2. Stan techniczny budynku jest zły (zgodnie z oceną rzeczoznawcy majątkowego). Struktura pomieszczeń w budynku: 2 pokoje, kuchnia, sień, korytarz i wc. Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej (budynku nie dotyczy obowiązek zapewnienia sporządzenia tego świadectwa - zgodnie z art.3 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków). Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Cena wywoławcza 101 000 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych) Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Dla terenu przedmiotowej działki nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl (wg tych danych, przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna). Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego historycznego układu urbanistycznego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 16 maja 2007 roku (Dz.Urz.Woj.War.-Maz. Nr 103 z dnia 17.07.2007r., poz. 1474), nieruchomość znajduje się w terenie o funkcji podstawowej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w tym mieszkalnictwo zbiorowe w postaci pokoi do wynajęcia, pensjonatu, hotelu; funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa o szerokim zakresie w tym usługi gastronomii i handlu, usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, usługi związane z obsługą mieszkańców oraz usługi administracji publicznej i służb publicznych (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.26.MW/U). Powierzchnia zabudowy – max 100%. Dodatkowe informacje: - obszar planu objęty strefą ochrony bezwzględnej A-konserwatorskiej (nieruchomość znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Biskupiec wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-429.), - obszar planu objęty strefą ochrony bezwzględnej W-archeologicznej (nieruchomość znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego jako nawarstwienia kulturowe starego miasta Biskupca pod nr C-166), - tereny wskazane jako uzupełnienie pierzei zabudowy, zabudowa historyczna do zachowania. Budynek mieszkalny jest ujęty w Gminnej ewidencji zabytków. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu, pod numerami telefonów: 897150115 i 897150138. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul. Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16). W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wadium (w pieniądzu) w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 16 lutego 2024 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp.z o.o. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.32, tel. 897150144). Budynek można oglądać: 31.01.2024 r. 13.02.2024 r., w godz. 10:00-10:30. Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl