Obiekt komercyjny na sprzedaż, 1106m2, Białogard, Wodna

870 000 PLN

Wodna, Białogard, Zachodniopomorskie, PL

  • 1 106 m2

  • 787 PLN/m2

  • 4 573 m2

  • 1 106 m2

  • 787 PLN/m2

  • 4 573 m2

Nr oferty: 1260825 / 9083/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9083/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Powierzchnia:1 106 m2
  • Cena:870 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR WIiN-II.7740.3.2019.BC Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa nr 142/2016 z dnia 27 września 2016 r., ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości. 1. Przedmiotem ósmego nieograniczonego ustnego przetargu nr WIiN-II.7740.3.2019.BC jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Białogardzie przy ul. Wodnej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 143 o pow. 0,4573 ha, obręb ewidencyjny 0005 Białogard, KW nr KO1B/00037029/2. Województwo Zachodniopomorskie jest właścicielem nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem magazynowo-administracyjnym o pow. zabudowy 1.106 m2, w którym funkcjonował wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy. Od strony frontowej wzdłuż budynku umiejscowiona jest rampa rozładunkowa. Nieruchomość położona w pośredniej części miasta. W sąsiedztwie znajdują się grunty niezabudowane, budynek mieszkalny, inne obiekty o funkcji usługowej, produkcyjnej i magazynowej. Dojazd drogą gminną - ulicą Wodną (działka nr 126/4). 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, uchwalonym Uchwałą nr XLVII/396/06 Rady Miasta Białogard z dnia 27.10.2006 r. przedmiotowa działka gruntu znajduje się w podstrefie funkcjonalno-przestrzennej N2 i oznaczona jest symbolem 13P,U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej. 3. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 870.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). 5. Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10.00 w budynku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, parter, sala nr 8. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 43.500 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych). Wadium w odpowiedniej wysokości należy wpłacić do dnia 21 marca 2023 r. na konto depozytowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 20 1090 2268 0000 0001 4816 9932. W tytule wpłaty wadium należy oznaczyć numer przetargu i jego uczestników. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 21 marca 2023 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi wybranemu jako kandydat na nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości. 7. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość i okazać go Komisji Przetargowej. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście (łącznie) lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu. Powyższe dokumenty winny być złożone Komisji Przetargowej w dniu przetargu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu. 8. Osoby przebywające w sali podczas przetargu zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz zobowiązane są stosować środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy prawa. 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu. W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy przez kancelarię notarialną wskazaną przez zbywającego. 11. Organizator nie wyraża zgody na przelew na osoby trzecie wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu. 12. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 13. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy. 14. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie, tel. 94 317 74 23. 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 16. Poprzednie przetargi na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbyły się w dniach 16.12.2019 r., 07.04.2020 r., 08.12.2020 r., 08.04.2021 r., 10.08.2021 r., 16.11.2021 r., 15.02.2022 r., 09.08.2022 r. oraz 06.12.2022 r. 17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego można uzyskać na stronie https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo 18. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Kapitańska 3a, tel. 91 48 99 224. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Inwestycji i Nieruchomości tel: 91 48 99 224 nieruchomosci@wzp.pl

Przeznaczenie

magazyn, produkcja