Działka do wynajęcia, 5765m2, Pozezdrze

10 022 PLN

43 dni temu

Pozezdrze, WarminskoMazurskie, PL

 • 5 765 m2

 • 2 PLN/m2

 • 5 765 m2

 • 5 765 m2

 • 2 PLN/m2

 • 5 765 m2

Nr oferty: 894051 / 1951/3186/OGW

Nr oferty w biurze: 1951/3186/OGW

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Wynajem
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Czynsz:10 022 PLN
 • Powierzchnia:5 765 m2
 • Cena:10 022 PLN

Opis

Pozezdrze, dnia 15.12.2021 r. PP.6845.25.2021.WK OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Przetarg ustny nieograniczony 28 stycznia 2022 r. godz. 10.00. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.: Jednostka ewidencyjna Pozezdrze, obręb nr 9 - Pozezdrze, działka nr 333 o powierzchni 0,5765 ha. Pow. nieruchomości ha przeznaczona do dzierżawy: 0,5140 ha Cena wywoławcza zł. netto: Wysokość czynszu dzierżawnego netto (zł.) /miesiąc 10.022,00 zł. netto (dziesięć tysięcy dwadzieścia dwa i 00/100 zł) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) do wysokości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Termin płatności - miesięczny czynsz dzierżawny płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Zasady aktualizacji opłat zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/18 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze. Wadium zł.: 1.000,00 zł. (jeden tysiąc i 00/100 zł.) Minimalna wartość postąpienia w zł.: 100,20 zł. Oznaczenie nieruchomości wg. KW: KW Nr OL2G/00004213/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze, gmina Pozezdrze, przyjętym Uchwałą nr XIV/68/07 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2007 r. przedmiot wyceny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 KSU - tereny z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia obsługi komunikacji. Na wskazanym terenie ustala się możliwość realizacji: - stacji obsługi samochodów; - stacji paliw płynnych i gazowych; - małej architektury związanej z obsługą podróżnych; - obiektów usługowych; - zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej. Okres dzierżawy: Umowa dzierżawy na okres do 20 lat Opis nieruchomości: Działka nr 333 o powierzchni 0,5765 ha. Kształt działki regularny. Ukształtowanie pionowe – teren płaski. Nieruchomość stanowi teren urządzony i oświetlony – miejsca postojowe i plac manewrowy o nawierzchni z kostki brukowej, do obsługi uczestników ruchu. Na nieruchomości usytuowany jest parterowy murowany budynek o funkcji deszczochronu i sanitariatu o powierzchni użytkowej 15,7 m2. Na działce znajdują się dwie stacje bazowe telefonii komórkowej. Maszty wraz urządzeniami towarzyszącymi nie stanowią własności Gminy. Nieruchomość użytkowana jest przez operatorów telekomunikacyjnych na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas oznaczony. Działka położona jest w obszarze dostępności do sieci energetycznej i wodociągowej. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze krajowej nr 63, ok. 250 m na południe od zwartej zabudowy miejscowości Pozezdrze. Obowiązujące umowy dzierżawy: Orange – do 1 marca 2027 r. pow. dzierżawy - 400 m2 Polkomtel – do 1 lipca 2023 r. pow. dzierżawy – 225 m2 Część działki o powierzchni 625 m2 jest wyłączona z dzierżawy. Działka nr 333 stanowi teren obsługi uczestników ruchu drogi krajowej nr 63 (plac manewrowy, miejsca postojowe oraz budynek deszczochronu i sanitariatu). Nieruchomość wykorzystywana jest przez dwóch operatorów telekomunikacyjnych na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas oznaczony pod stacje bazowe telefonii komórkowej. Dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do wieź dla operatorów telekomunikacyjnych. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze krajowej nr 63, ok. 250 m na południe od zwartej zabudowy miejscowości Pozezdrze, w odległości 12 km od centrum Węgorzewa oraz 13 km od centrum Giżycka a także na trasie prowadzącej do m. Sztynort. Teren położony jest w otoczeniu terenów niezabudowanych użytkowanych rolniczo oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową z drogi krajowej nr 63. Termin i miejsce przetargu: 28 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze sala widowiskowa 1. W przetargu na dzierżawę nieruchomości mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 24 stycznia 2022 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość. 3. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. 4. W przypadku zamiaru dzierżawy nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. W pełnomocnictwie należy podać imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury dzierżawy przedmiotowej nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym. 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 7. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi graniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie administracyjne. 8. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości w tym podatku i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowych gruntów. 9. O miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, dzierżawca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się dzierżący nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu. 11. Dzierżawca zobowiązany będzie do zainstalowania 2 szybkich ładowarek prądem stałym do ładowania samochodów elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 50 KW. 12. Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 13. Wznowienie granic działki, w wypadku zaistnienia takiej potrzeby, spoczywa na dzierżawcy. 14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.). 15. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów. 16. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087/4279006 w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl e-mail:ug@pozezdrze.pl Kontakt: Urząd Gminy Pozezdrze tel: 087/4279006 w. 46 ug@pozezdrze.pl