Działka do wynajęcia, 8198m2, Gdynia, Rdestowa

1 420 PLN

Rdestowa, Gdynia, Pomorskie, PL

 • 8 198 m2

 • 0 PLN/m2

 • 8 198 m2

 • 8 198 m2

 • 0 PLN/m2

 • 8 198 m2

Nr oferty: 1260835 / 2144/3186/OGW

Nr oferty w biurze: 2144/3186/OGW

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Wynajem
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Komercyjna
 • Czynsz:1 420 PLN
 • Powierzchnia:8 198 m2
 • Cena:1 420 PLN

Opis

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GDYNI PRZY UL. RDESTOWEJ 67 Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Gdyni przy ul. Rdestowej 67, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1053 o pow. 0,8198 ha, obręb nr 0014 (Dąbrowa), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00017988/9. Na działce zlokalizowany jest budynek portierni. Postępowaniem przetargowym objęta jest część nieruchomości w postaci gruntu o pow. ok. 240 m2, z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu: 1 420,00 zł brutto. Wysokość wadium: 80 zł brutto. Minimalne postąpienie: 20 zł brutto. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XXVII/659/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem P, U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa. Warunki przetargu: 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż okres, na który zostanie zawarta umowa. 2. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 3. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania przedmiotowego gruntu do prowadzonej działalności we własnym zakresie i na własny koszt. 4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1 krotność miesięcznego czynszu brutto, obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 5. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości: grunt przeznaczony na miejsca postojowe. 6. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta Gdyni, 2) dokonywania na własny koszt wszelkich prac dostosowujących oraz napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. 7. Najemca we własnym zakresie, według własnych potrzeb, zawrze umowę na wywóz nieczystości zgodnie z prawem miejscowym. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 134, na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2. Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 17 lutego 2023 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wpłacone przez Zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32 68 608. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 32 68 608 dmg@pomorskie.eu