Działka do wynajęcia, 200m2, Choiny

1 000 PLN

Choiny, świętokrzyskie, PL

 • 200 m2

 • 5 PLN/m2

 • 200 m2

 • 200 m2

 • 5 PLN/m2

 • 200 m2

Nr oferty: 1534202 / 2242/3186/OGW

Nr oferty w biurze: 2242/3186/OGW

Szczegóły

 • Oferta:Działka 200 m2
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rekreacyjna
 • Czynsz:1 000 PLN
 • Cena:1 000 PLN

Opis

Znak sprawy: OŚiGM.6845.19.2023 Sobków, dn. 17.01.2024 r. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Sobków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy przeznaczonej na cel rekreacyjno-wypoczynkowy według niżej podanego wykazu. Miejscowość Choiny Nr działki 211 Tytuł prawny KI1J/00063571/7 Pow. w (ha) 0,0200 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowy Opis nieruchomości (OFU-OZU-Klasa-Pow.) Ps-VI-0,0200 dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 141/2 Wspólnoty Gruntowej Wsi Choiny wywoławcza wysokość czynszu (rocznego kalendarzowego) 1 000,00 zł netto + 23% Vat Termin uiszczania czynszu czynsz płatny w dwóch ratach - I rata do 30 czerwca - II rata do 30 listopada Zasady aktualizacji opłat Aktualizacja czynszu raz w roku o wskaźnik wzrostu cent towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS Termin zagospodarowania nieruchomości cały okres dzierżawy licząc od daty zawarcia umowy okres wydzierżawienia 3 lata Wykaz obejmujący ww. działkę podany był do publicznej wiadomości przez 21 dni od 18 grudnia 2023 r. Nieruchomość jest wydzierżawiana zgodnie ze stanem ewidencyjnym. Każdy z przyszłych uczestników przetargu powinien dokonać oględzin działki wystawionej do dzierżawy i zapoznać się ze stanem jej zagospodarowania. Uczestnik przetargu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sobkowie (pokój nr 10) w dniu 16 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 Wymagania dotyczące wadium: Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 50 zł na konto BS Kielce Oddział Sobków Nr 45 8493 0004 0080 0700 0013 0021 do dnia 12 luty 2024 r. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. • Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu. • Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowić będzie wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Dodatkowe informacje: • Dzierżawca będzie zobowiązany w okresie trwania dzierżawy do płacenia obciążeń publiczno-prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności podatków i innych należności związanych z posiadaniem gruntu, a także ponoszenia kosztów ubezpieczenia obowiązkowego. • Cel dzierżawy nie obejmuje możliwości prowadzenia na działce działalności gospodarczej i wykorzystywania działki do prowadzenia takiej działalności • Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia, bez podania przyczyny. • Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sobkowie - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem (pokój nr 10,11 ) tel. 41 387 10 37 w. 30 • Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.sobkow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sobkow.pl, ponadto podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Sobkowie. Kontakt: Urząd Gminy Sobków tel: 41 3871037 wew 30 sekretariat@sobkow.pl